Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 05-06-2017


Brzeziny, dnia 05.06.2017 r.

Znak:RI.271.9.2017                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II.

 

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne          

 

W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 02.06.2017r. do godz. 10.30 nie złożono żadnej oferty.

 

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

 

Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej