Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 07-06-2017
Ogłoszenie nr 94087 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.
Brzeziny: Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+126 - 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 62878-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny, krajowy numer identyfikacyjny 52419200000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95060   Brzeziny, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 468 742 224, faks 468 742 793, e-mail [email protected]
Adres strony internetowej (URL): www.brzeziny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+126 - 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI.271.8.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączony do niej Program Funkcjonalno-Użytkowy) zadania inwestycyjnego pn.: Remont drogi gminnej Nr 121211 E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216 - 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227. Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu Państwa. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności: 1) wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót:  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu m.in.: o projekt budowlany – 5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD), o przedmiar robót budowlanych – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD)., o kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD), o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD), 2) wykonać roboty budowlane, 3) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, 4) zapewnić obsługę geodezyjną (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 71000000-8, 45100000-8, 45200000-9, 71300000-1, 45110000-1, 45230000-8, 71320000-7, 45111200-0, 45233220-7, 71322000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT147590.04
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe BUD-DROG Stanisława Polus,  [email protected],  ul. Zawiła 23,  95-040,  Koluszki,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 183000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 183000.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429639.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, do przedłożenia w terminie 14 dni przed planowanym zawarciem umowy Zamawiającemu projektu tej umowy.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej