Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 07-06-2017
Ogłoszenie nr 94193 - 2017 z dnia 2017-06-07 r.
Brzeziny: Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 47292-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny, krajowy numer identyfikacyjny 52419200000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95060   Brzeziny, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 468 742 224, faks 468 742 793, e-mail [email protected]
Adres strony internetowej (URL): www.brzeziny.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa Obsługa Budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
RI.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie obsługi bankowej budżetu Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie następujących rachunków bankowych: a) rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych budżetu Miasta Brzeziny, b) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego, c) rachunków podstawowych i pomocniczych następujących jednostek organizacyjnych: • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzezinach; • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzezinach; • Gimnazjum w Brzezinach; • Przedszkole Nr 1 w Brzezinach, • Przedszkole Nr 3 w Brzezinach; • Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach; • Muzeum Regionalne w Brzezinach; • Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach; • Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, 2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej i papierowej w ramach banku obsługującego Miasto Brzeziny i jej jednostki organizacyjne, 3) realizację poleceń przelewów do innych banków, w tym w wersji elektronicznej i papierowej, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych wewnętrznych i zewnętrznych, 5) przyjmowanie wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 6) dokonywanie wypłat gotówki z rachunków Miasta Brzeziny i jej jednostek organizacyjnych, 7) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy w formie wyciągów bankowych sporządzanych codziennie, 8) udzielanie osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach, 9) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycją kierowników jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na wskazany rachunek Miasta Brzeziny, 10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, 11) wydawanie blankietów czekowych, 12) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określonego upoważnieniem w Uchwale budżetowej odrębnie w każdym roku budżetowym z terminem spłaty do końca roku budżetowego na następujących zasadach: oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zmienne w oparciu o stawkę WIBOR 1M obowiązującą na dwa dni robocze przed każdym miesiącem kredytowania powiększoną lub pomniejszoną o marżę zaoferowaną przez Bank – stałą przez cały okres trwania umowy (dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBOR 1M - wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,4600 skorygowana o stałą marżę banku podana w ofercie Banku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), Zmieniona stawka bazowa ma zastosowanie od 1 dnia miesiąca następnego okresu kredytowania. Marża Banku jest stała przez cały okres trwania umowy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Odsetki liczone będą tylko od wykorzystanej części kredytu i płatne będą miesięcznie poprzez pobranie z wskazanego przez Zamawiającego rachunku, 13) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego (jednolite dla wszystkich jednostek) ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, pomnożony przez współczynnik Banku, oprocentowanie środków bieżących na rachunkach objętych kompleksową obsługą bankową budżetu Miasta oraz jednostek organizacyjnych w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną wskaźnikiem banku stałym w czasie trwania umowy. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,4600) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 14) automatyczne lokowanie środków pozostających na koniec dnia na wszystkich rachunkach bankowych na lokatach jednodniowych typu „OVERNIGHT”, w dni przed dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w piątki na lokatach odpowiednio 2-lub 3-dniowych, w przypadku tzw. długich weekendów na lokatach 4- lub 5-dniowych pod warunkiem, że saldo konta rachunku jest równe lub przekracza kwotę 100.000,00 zł i oprocentowanie lokaty terminowej będzie wyższe niż oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących. Oprocentowanie liczone będzie w oparciu o stawkę WIBID O/N +/- marża. Lokowanie środków na innych lokatach krótko lub długoterminowych dostępnych w ofercie banku odbywać się będzie na warunkach każdorazowo ustalanych w wyniku indywidualnych negocjacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do lokowania wolnych środków w innych bankach. Dla celów porównania ofert będzie brana pod uwagę stawka WIBID 1M (wg notowania z dnia 14.03.2017 r. – 1,6600 skorygowana) skorygowana o stały wskaźnik zaoferowany przez Bank (podany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 15) kapitalizację odsetek w okresach miesięcznych, 16) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie i aktualizację w siedzibie Zamawiającego (obsługa księgowa jednostek organizacyjnych objętych niniejszym postepowaniem prowadzona jest w siedzibie Zamawiającego) pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenia wskazanych pracowników, 17) prowadzenie obsługi bankowej do ostatniego dnia roboczego roku, 18) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu. Wydawanie karty płatniczej będzie realizowane na wniosek i według potrzeb określanych przez Klienta, 1) dzierżawę 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczaniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi typu VISA i MASTERCARD, (terminale płatnicze do przyjmowania wpłat od klientów będą zainstalowane w 2 punktach tj. budynku Centrum Kultury Fizycznej ul. Kulczyńskiego 9 w Brzezinach oraz w budynku Centrum Promocji i Kultury ul. Sienkiewicza 10/12 w Brzezinach): 1) Bank zobowiązany będzie do: a) bezpłatnego: - dostarczenia sprzętu na wskazany przez Zamawiającego adres, - przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników w uzgodnionym przez strony terminie nie później niż do dnia obowiązywania umowy, w zakresie przeprowadzania transakcji przy użyciu kart płatniczych, b) świadczenia całodobowego serwisu, 2) szacuje się, że rocznie dokonywanych będzie wpłat przy użyciu kart płatniczych na kwotę około 950.000,00 zł, 3) z tytułu instalacji terminali Bank będzie pobierał opłatę miesięczną za dzierżawę oraz prowizję od dokonywanych wpłat, 4) Zamawiający wymaga, aby wpłaty dokonane kartą płatniczą były w kwotach brutto i znajdowały się na koncie jednostki na następny dzień, 5) terminale będą zainstalowane poprzez stałe łącze internetowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT212107.40
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Bank Spółdzielczy w Andrespolu,  [email protected],  ul. Rokicińska 130 a,  95-020,  Andrespol,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111600.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 111600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 0.00 zł
IV.8) Informacje dodatkowe: Wykonawca w formularzu oferty wskazał część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy tj. dzierżawę 2 terminali płatniczych wraz z obsługą i rozliczeniem transakcji opłacanych kartami płatniczymi. Zgodnie z ofertą: prowizja od wpłat gotówkowych realizowanych kartami płatniczymi przy użyciu terminala oraz oplata za najem terminala - 0.00 zł.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej