Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 26-06-2017

Brzeziny, dnia 26.06.2017 r. 

Znak:RI.271.10.2017                                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap II.

  

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne 


Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 885 000,00 zł brutto (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 2 449 900,05 zł brutto (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 05/100)

 

 

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Pełna treść zawiadomienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej