Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 28-08-2017
Ogłoszenie nr 500018969-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.
Miasto Brzeziny: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/17-00 pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95060   Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail [email protected], faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” – demontaż instalacji towarzyszącej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać demontaż instalacji towarzyszącej przewidziany w ramach projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach. W ramach demontażu instalacji towarzyszącej przewiduje się demontaż komina stalowego wraz z betonowym czopuchem, demontaż zewnętrznego kanału wentylacyjnego oraz demontaż dwóch kotłów węglowych z osprzętem towarzyszącym w pomieszczeniu byłej kotłowni piwnic budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Moniuszki 21, 95-060 Brzeziny, działka o nr geod. 2724/2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111300-1

Dodatkowe kody CPV: 45430000-0, 45410000-4, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 31746.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. "MAR-POL" Marian Gawrysiak
Email wykonawcy: [email protected]
Adres pocztowy: ul. Mimozy 16
Kod pocztowy: 91-864
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawa prawna: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: W dniu 21 czerwca 2017r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – RI.271.11.2017; nr ogłoszenia o zamówieniu 536333-N-2017. W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 06.07.2017r. do godz. 10.30 nie złożono żadnej oferty. W dniu 7 lipca 2017r. ponownie Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – RI.271.13.2017; nr ogłoszenia o zamówieniu 547203-N-2017. W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 26.07.2017r. do godz. 10.30 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zaistniała przesłanka opisana w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przesłanki.
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej