Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 27-11-2018

Brzeziny, dnia 27.11.2018 r.                                        

Znak:RI.271.28.2018                                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej i ul. Słonecznej w Brzezinach.

 

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze  zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne 


Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 60 591,47 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 47/100) Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 108 240,00 zł brutto (słownie: sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100)

 

Uzasadnienie prawne

 

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Pełna treść unieważnienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej