Przetargi

ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczony

calendar 29-11-2018

BURMISTRZ MIASTA BRZEZINY


działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)


ogłasza
przetarg ustny nieograniczony


na oddanie w najem na do 31 grudnia 2019r. gruntu o powierzchni 51 m2 zabudowanego budynkiem o charakterze usługowym, znajdującego się na działce o numerze ewidencyjnym 2510/3 (obręb 8) przy ul. Lasockich 2/10 (targowisko miejskie).

Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 605 zł netto miesięcznie.
Wadium: 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 8 stycznia 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Brzezinach,  ul. Sienkiewicza 16, pokój 304.

Minimalna wysokość postąpienia: 5 zł

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą zapoznać się z jego przedmiotem po uprzednim ustaleniu terminu w Urzędzie Miasta Brzeziny, III piętro, pokój 304 lub pod numerem telefonu (0-46) 874-22-24 wew. 310.

Remont budynku w celu dostosowania go do swoich wymagań Najemca będzie zobowiązany wykonać na własny koszt. Wykonanie prac remontowych, ulepszeń budynku nie będzie upoważniało Najemcy do żądania zwrotu poniesionych kosztów.

Do każdego z przetargów mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium najpóźniej w dniu 29 grudnia 2018r. na konto Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781 0006 0040 0031 2000 0810, nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 grudnia 2018r. oraz okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości– w przypadku osób fizycznych; dowód wpłaty wadium, aktualny odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot– w przypadku osób prawnych.
Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.Informacja o posiadaniu bądź nie posiadaniu przez uczestników przetargu zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Brzeziny na dzień 1 grudnia 2018r. zostanie przekazana komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Brzeziny.

Wadium przepada na rzecz wynajmującego w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg,  od zawarcia umowy najmu.

Czynsz najmu płatny z dołu do dnia 10 każdego miesiąca.

Burmistrz Miasta Brzeziny może odwołać ogłoszony przetarg, informując o tym w formie właściwej do ogłoszenia przetargu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów udzielane są w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, ul. Sienkiewicza 16, III piętro, pokój 304 lub pod nr tel. (0-46) 874-22-24 wew. 310.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej