Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 07-01-2019
Ogłoszenie nr 510003151-N-2019 z dnia 07-01-2019 r.

 

Miasto Brzeziny: Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 659419-N-2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95060   Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.29.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów zmieszanych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny, w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w następujących frakcjach: a) papier i tektura zbierane pod kodem 15 01 01, 20 01 01, gromadzone w niebieskim worku lub pojemniku; b) szkło (bezbarwne i kolorowe), jako opakowania ze szkła zbierane pod kodem 15 01 07, 20 01 02, gromadzone w zielonym worku lub pojemniku; c) metale i tworzywa sztuczne zbierane pod kodem 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, gromadzone w żółtym worku lub pojemniku; d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, kuchenne i opakowaniowe ulegające biodegradacji , zbierane pod kodem 20 01 08, 20 02 01), gromadzone w brązowym worku lub pojemniku; e) popiół z palenisk domowych zbierany pod kodem 20 01 99, gromadzony w czarnym pojemniku lub worku; f) odpady komunalne inne, powstające w wyniku selektywnego zbierania odpadów „u źródła”, nie zawierające przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, zużytych opon zbierane pod kodem 20 01 99, gromadzone w pojemniku lub worku; g) odpady zmieszane – odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny pod kodem 20 03 01, gromadzone w pojemniku; h) odpady wielkogabarytowe - w czasie okresowych „wystawek”- raz na pół roku zbierane pod kodem 20 03 07. 2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wykonawca powinien przeprowadzić okresowe mycie i dezynfekcję pojemników do zbiórki odpadów komunalnych z użyciem profesjonalnych środków dezynfekujących co najmniej jeden raz w roku w okresie letnim tj. od czerwca do września, a pojemników przeznaczonych na „odpady mokre” co najmniej raz na kwartał. Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym terminie mycia i dezynfekcji pojemników. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90512000-9, 90513100-7

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 728700.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GLOBALeko Przemysław Kozłowski
Email wykonawcy: globaleko@g.pl
Adres pocztowy: ul. Składowa 3
Kod pocztowy: 95-060
Miejscowość: Brzeziny
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 869049.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 869049.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 869049.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej