Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 20-02-2019

Brzeziny, dnia 20.02.2019 r.
Znak:RI.271.3.2019                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów podległych Miastu Brzeziny.

  

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze  zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 26 600,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 00/100). Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 30 185,18 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 18/100).

 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.Pełna treść unieważnienia

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej