Przetargi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

calendar 12-04-2019

Brzeziny, dnia 12.04.2019 r.                                          

Znak:RI.271.5.2019                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

 

Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

Zadanie nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze  zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Zadanie nr 2.

 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę:

 Zadania nr 2– Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”344 905,03 zł brutto.

 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 414 510,00  zł brutto (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100)

 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

 

Pełna treść zawiadomienia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej