Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 29-05-2019
Ogłoszenie nr 510106744-N-2019 z dnia 29-05-2019 r.

 

Miasto Brzeziny: Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/18-00 pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527801-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.5.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, według następującego podziału na części (zadania): - Zadanie nr 1 – Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Zamawiający podkreśla, iż dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres robót. Zakres przedmiotu zmówienia zgodnie z przedmiarem robót (załącznik Nr 12 do SIWZ). W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach strefy konserwatorskiej. Budynek Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z otoczeniem wpisany jest do rejestru zabytków. Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach. Zakres Etapu I obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach zgodnie z przedmiarem prace konserwatorskie w Muzeum Brzeziny. W ramach Etapu I należy wykonać następujące prace budowlane: - Budynek główny Muzeum Regionalnego w Brzezinach a) rekonstrukcję tarasu naziemnego od strony zachodniej pałacyku oraz tarasów na piętrze od strony zachodniej i południowej, b) przebudowę wieży (rozebranie i odtworzenie korony wraz z obecnie nieistniejącymi sterczynami, odtworzenie balkonu na wieży na elewacji frontowej, wykonanie podestu i montaż schodów wewnątrz wieży), c) oczyszczenie ceglanej elewacji i jej impregnację, d) wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. - Budynek oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach a) zbicie wtórnego tynku na elewacji, oczyszczenie i impregnację cegieł, b) wymianę pokrycia dachowego (pokrycie blachodachówką, zastąpienie wtórnych facjat oknami połaciowymi) wraz z rynnami, c) wyburzenie wtórnego ganku i wykonanie nowego podestu wejściowego, d) przebudowę wejścia do kotłowni, e) wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych, f) budowę drewnianej pergoli nad drzwiami od strony ogrodu. Zakres Etapu II obejmuje zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz oświetleniem zgodnie z przedmiarem zagospodarowanie terenu oraz przedmiarem oświetlenie terenu. W ramach Etapu II należy wykonać następujące prace budowlane: - Zagospodarowanie terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie terenu Muzeum poprzez: wytyczenie nowych ciągów pieszych, w tym ścieżki stanowiącej diagonalną oś łącząca wejście na teren muzeum od strony płd.-wsch. z krańcem płn.-zach. w którym umiejscowiony zostanie naziemny taras, odtworzony wg oryginalnych projektów z 1903 r. Ścieżka ta będzie łączyć wyjście z sal wystawowych muzeum (również zrekonstruowane na podst. oryginalnych projektów), z budynkiem oficyny, placem do kameralnych wydarzeń (ognisko, kino letnie), otoczone strefą kulinarną przy piecu drzewnym oraz widownią przed sceną plenerową. Wymieniona zostanie podbudowa i nawierzchnia drogi wewnętrznej, łączącej bramę przy ul. Piłsudskiego z ulicą Moniuszki. Droga ta pełni funkcję drogi ewakuacyjnej, dodatkowego parkingu i ciągu pieszego, skracającego (o ok. 600 m) przejście między Parkiem Miejskim, a Szkołą Podstawową nr 1. Zużyta i nierówna nawierzchnia asfaltowa zostanie zmieniona na kostkę bazaltową. Wzdłuż drogi powstaną miejsca parkingowe, w tym jedno dla niepełnosprawnych, oraz chodniki. Zrekonstruowany zostanie mur ogrodzeniowy od strony wschodniej, który stanowić będzie dodatkową plenerową powierzchnię wystawienniczą. Planuje się budowę przed budynkiem głównym muzeum dużego placu z płyt granitowych oraz dobudowę ceglanej podświetlonej ściany o funkcjach wystawienniczych od strony zachodniej. Ponadto zostaną zagospodarowane tereny zielone - nasadzone tuje, założone trawniki przed sceną plenerową, stanowiące teren widowni. Mała architektura - stojaki rowerowe, kosze na śmieci, oświetlenie: ciągów komunikacyjnych, ściany wystawienniczej oraz budynku głównego od strony podwórka. Rozbiórka budynku gospodarczego. - Zadanie nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace budowlane: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej Projekt zakłada prace budowlane i zagospodarowanie terenu wpisanego do rejestru zabytków na potrzeby stworzenia kulturowej ścieżki dydaktycznej o długości 418 mb nawiązującej do średniowiecznego miasta Krakówek oraz zagospodarowanie terenu przy ścieżce o powierzchni 1 ha łącznie z renowacją zabytkowej studni. Wokół ścieżki zostaną ustawione ławki, kosze oraz tablice informacyjne. Cała działka o nr ew. 2347/3 stanowi zabytek nieruchomy, a w wyniku projektu na trenie działki odrestaurowana zostanie zabytkowa studnia oraz stworzona zostanie kulturowa ścieżka dydaktyczna – nadana zostanie funkcja kulturalna. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach stanowiska archeologicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45100000-8, 45111200-0, 45200000-9, 45316110-9, 45233200-1

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rozbudowa i przebudowa budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2128479.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Amer-Bud Jabłońscy Spółka Jawna
Email wykonawcy: amerbud@amer-bud.com.pl
Adres pocztowy: ul. Działkowa nr 5ADE
Kod pocztowy: 95-050
Miejscowość: Konstantynów Łódzki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2299999.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2299999.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2477000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę: Zadania nr 2 – Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny” – 344 905,03 zł brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty tj. do kwoty 414 510,00 zł brutto (słownie: czterysta czternaście tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100) Uzasadnienie prawne Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej