Przetargi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny.

calendar 29-08-2019
Ogłoszenie nr 510181015-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.

 

Miasto Brzeziny: Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586417-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów z PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów zebranych w PSZOK, odebranych z terenu Miasta Brzeziny. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie: 1) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości ok. 1000 Mg; 2) Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje w szacunkowej ilości: a) Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01, 20 01 08 w ilości ok. 190 Mg, b) Inne niewymienione frakcje zbierane selektywnie- popiół o kodzie 20 01 99 w ilości ok. 150 Mg, c) Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości ok. 10 Mg, d) Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury o kodzie 20 01 01, 15 01 01 w ilości ok. 75 Mg, e) Szkło, opakowania ze szkła o kodzie 20 01 02, 15 01 07 w ilości ok. 25 Mg, f) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości ok. 10 Mg, g) opakowania z tworzyw sztucznych i metale o kodzie 15 01 02, 20 01 39, 15 01 04, 20 01 40 w ilości ok. 90 Mg, h) Zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości ok. 0,5 Mg, i) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki, Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 o kodzie 20 01 35*, 20 01 36 w ilości ok. 5,5 Mg, j) Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 o kodzie 17 01 07 w ilości ok. 9 Mg. 4. Sposób świadczenia usługi. 1) Zagospodarowanie powyższych odpadów może być dokonane przez instalacje przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowanych w Regionie III gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego w rozumieniu uchwały nr LIV/676/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 posiadającej status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwaną dalej RIPOK), w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku oraz ograniczenie masy odpadów zielonych przekazywanych do składowania, zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z dnia 15 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2412). 2) Zagospodarowanie odpadów ma zostać potwierdzone kartą przekazania odpadów (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. z dnia 12.12.2014r. poz. 1973, dalej określana jako „Karta Przekazania Odpadów”), którą każdego miesiąca Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, potwierdzających wagę odpadów komunalnych przyjętych do instalacji. 3) Wskazane w pkt. 2. szacunkowe ilości odpadów komunalnych, stanowią wielkość podaną w Analizach stanu gospodarki odpadami komunalnymi miasta Brzeziny wyliczoną z lat poprzednich, potwierdzonych sprawozdaniami przesyłanymi przez RIPOK zagospodarowujący odpady i firmę odbierającą odpady. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wyliczeń z lat poprzednich, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 4) Wykonawca zagospodarowujący odpady z terenu Miasta Brzeziny zobowiązany jest do osiągnięcia w 2019 roku, minimum 40% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz 60% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest również do osiągnięcia 40 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z rozporządzeniami wymienionymi wcześniej. W przypadku przystąpienie do przetargu w tracie roku Wykonawca będzie zobowiązany do osiągnięcia w/w poziomów za okres związania umową. 5) Wykonawca zapewni, by zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), miejsca operacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych spełniały kryteria technologiczne – odpowiadały wymaganiom określonym w art.. 143 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) i innym właściwym przepisom. 6) Wykonawca składający ofertę na zagospodarowanie niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) i zielonych wymienionych w punkcie 2 musi posiadać instalację wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Łódzkiego jako Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów (RIPOK). 7) Załadunek odpadów oraz transport odbywać się będzie przy pomocy środków zapewnionych przez Zamawiającego i na jego koszt. Wykonawca zapewnia dogodną dla pojazdu ciężarowego drogę do miejsca przyjęcia odpadów. 8) Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady od dostawców wskazanych przez Zamawiającego w dni robocze, czyli od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:00 do 20:00. 9) Dostawa odpadów dokumentowana będzie przez Wykonawcę. Każdy wjazd będzie zarejestrowany i potwierdzony dokumentem zawierającym datę przywozu, rodzaj, kod i wagę odpadów, nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacyjne dostawcy. Kopię w/w dokumentu otrzymuje kierowca dostawcy odpadów podczas dostawy każdej partii odpadów. 10) Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze. Ważenie musi być potwierdzone wystawieniem kwitu wagowego. 11) Karta Przekazania Odpadu (rozumianą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, (Dz. U. z dnia 12.12.2014r. poz. 1973) z danego miesiąca, zawierająca dane poszczególnych dostaw, dołączona będzie do faktury VAT, która będzie stanowiła podstawę do obciążenia Zamawiającego. 12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane sprawozdania określone obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów, w terminach wskazanych w tychże przepisach. 13) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90533000-2

Dodatkowe kody CPV: 90500000-2, 90514000-3

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 494551.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKO-REGION sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@eko-region.pl
Adres pocztowy: ul. Bawełniana 18
Kod pocztowy: 97-400
Miejscowość: Bełchatów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 567000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 567000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 567000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej