Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 09-10-2019
Ogłoszenie nr 510214832-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.

 

Miasto Brzeziny: Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594339-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup środka transportu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych „Dowóz uczniów niepełnosprawnych”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.18.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą autobusu (21 miejsc) do przewozu osób niepełnosprawnych, przystosowanego do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Pojazd powinien być fabrycznie nowy - rok produkcji 2019. 4. Wykonawca uwzględni w swoim formularzu ofertowym koszty związane z: 1) przygotowaniem i złożeniem oferty (w oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym m.in. koszty dostawy); 2) inne opłaty nie wymienione w specyfikacji niezbędne do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane parametry i wymagania techniczne, określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie żądał. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla przedstawicieli Zamawiającego z zakresu podstawowej obsługi przedmiotu umowy, które nastąpi w dniu i miejscu odbioru przedmiotu umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu odbioru, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, w obecności przedstawicieli stron. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Wykonawca wskaże w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lokalizację minimum jeden Stacji Obsługi realizującej gwarancję Wykonawcy najbliższej siedzibie Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34121000-1
 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 235800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@mercus.pl
Adres pocztowy: ul. Żurawia 43/201
Kod pocztowy: 00-680
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 288804.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 288804.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294954.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej