Przetargi

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny.

calendar 11-10-2019
11/10/2019    S197    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Brzeziny: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2019/S 197-477908

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Miasto Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
Brzeziny
95-060
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Korbień
Tel.: +48 468742224
E-mail: rgi@brzeziny.pl
Faks: +48 468742793
Kod NUTS: PL712

Adresy internetowe:

Główny adres: www.brzeziny.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://brzeziny.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie miasta Brzeziny.

Numer referencyjny: RI.271.22.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie:

— 149 szt. instalacji fotowoltaicznych,

— 79 szt. pomp ciepła powietrze woda typu monoblok,

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110
45300000
45310000
45331000
45332200
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Miasto Brzeziny

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie:

— 149 szt. instalacji fotowoltaicznych,

— 79 szt. pomp ciepła powietrze woda typu monoblok

o rozmiarze i lokalizacji wskazanej w programie funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający podkreśla, że teren miasta Brzeziny znajduje się częściowo w strefie konserwatorskiej. Wykonawca jest zobligowany do uzyskania opinii/uzgodnienia/decyzji właściwego konserwatora zabytków i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.

W ramach przedmiotu zamówienia należy w szczególności:

1) wykonać dokumentację projektową niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia, w tym (jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa) prawomocne pozwolenie na budowę lub dokonanie prawomocnego zgłoszenia wykonanych prac oraz pozwolenie na użytkowanie,

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1. projekt budowlany obejmujący cały zakres realizowanego zadania – 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym i pdf. (płyta CD);

2. przedmiary robót budowlanych dla każdej branży – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD);

3. kosztorys inwestorski – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD);

4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (płyta CD);

2) wykonać roboty budowlano-montażowe instalacji zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego oraz zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym;

3) wykonać system monitorujący pracę instalacji PV;

4) uzyskać niezbędne decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie;

5) zapewnić obsługę geodezyjną - tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza (jeśli będzie wymagana obowiązującymi przepisami prawa);

6) przeprowadzić szkolenie użytkowników obiektów z obsługi instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji pomp ciepła, a także przekazanie użytkownikom obiektów w wersji papierowej instrukcji obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń;

7) przeprowadzić rozruch technologiczny;

8) wykazać zakładany efekt ekologiczny;

9) wykonać bezpłatny przegląd techniczny wbudowanych instalacji fotowoltaicznych oraz wbudowanych instalacji pomp ciepła w okresie trwania gwarancji (przegląd powinien odbyć się nie wcześniej niż po roku od daty zakończenia budowy potwierdzonego odbiorem i nie później niż w okresie 4 lat od daty zakończenia budowy).

Zamówienie będzie wykonywane w 3 etapach.

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia czyli tzw. pracowników fizycznych,

— w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych,

— w zakresie montażu instalacji pomp ciepła.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.04.01.01-10-0001/18-00 pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

1. Wysokość wadium

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 4 000 000,00 PLN (cztery miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek 1

Wykażą się posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia wynikających z faktu wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

— 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 100 000,00 (sto tysięcy) PLN brutto dla każdej z inwestycji

oraz

— 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji pomp ciepła o wartości co najmniej 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) PLN brutto dla każdej z inwestycji

oraz

— 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 1 000 000,00 (jeden milion) PLN brutto

oraz

— 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła o wartości co najmniej 2 000 000,00 (dwa miliony) PLN brutto.

Warunek 2

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej 1 osobę posiadającą wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka osób posiadających 1 lub kilka z wymienionych uprawnień, osoby te łącznie powinny dysponować wszystkimi wymaganymi w specyfikacji uprawnieniami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ (wzór umowy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

 

W siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny do Wykonawców na miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – przesłanka fakultatywna.

2. Uwaga:

W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie sekcji α.

Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/10/2019
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej