Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 18-10-2019
Ogłoszenie nr 510222876-N-2019 z dnia 18-10-2019 r.

 

Miasto Brzeziny: Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 597882-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.19.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach. Projekt przewiduje w szczególności:  rozbiórkę istniejącej jezdni,  rozbiórkę istniejących chodników,  rozbiórkę istniejących zjazdów;  korektę geometrii osi ulicy oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowań poprzez: o budowę przejścia dla pieszych (sztuk 1) w km 0+067,50 (przeniesienie przejścia dla pieszych z obrębu skrzyżowania z ul. Lasockich), o lokalizację miejsc postojowych (2 sztuki) w zatoce parkingowej,  wykonanie przyłącza kd 315 mm z wpięciem do ist. kolektora kd,  wykonanie remontu ist. kolektora kd 315,  wykonanie regulacji pionowej armatury wod.-kan., telekomunikacyjnej, energetycznej,  ułożenie warstwy ścieralnej z kostki kamiennej granitowej,  budowę chodników z kostki kamiennej granitowej,  przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji,  obsianie zieleńców trawą,  montaż latarni oświetleniowych w obrębie przejść dla pieszych. Obszar objęty przedmiotem zamówienia położony jest w granicach strefy konserwatorskiej oraz w granicach stanowiska archeologicznego. W ramach przedmiotu zamówienia należy zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232130-2, 45231400-9

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 759681.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Budowlane KAL-BRUK Skrzatek Zbigniew
Email wykonawcy: biuro@kal-bruk.pl
Adres pocztowy: Gałkówek Parcela 38
Kod pocztowy: 95-041
Miejscowość: Gałków Duży
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 886338.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 886338.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 902800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej