Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 12-11-2019
Ogłoszenie nr 510242759-N-2019 z dnia 12-11-2019 r.

 

Miasto Brzeziny: Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599134-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach. Ul. Dąbrowskiego Przebudowa ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Okrzei na odcinku 650 m. Ul. Dąbrowskiego zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej nr 121241E. W zakresie opracowania znajdują się także roboty związane z budową odcinka kanalizacji deszczowej kd Ø 400 m na długości 309 m. Ul. Polna Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Dąbrowskiego na odcinku 230 m. W zakresie opracowania znajduje się także odwodnienie ulicy Polnej w postaci kanalizacji deszczowej kd Ø 400 i dł. 179,7 mb. Zamówienie będzie wykonywane w dwóch etapach. Zakres Etapu I obejmuje: - przebudowę drogi gminnej nr 121241E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach o długości 650m – całość robót określonych w przedmiarze robót, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ w zakresie ul. Dąbrowskiego. - przebudowę drogi gminnej nr 121211E – ul. Polna w Brzezinach o długości 80 m od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego – należy wykonać wszystkie elementy drogi na tym odcinku (kanalizacja deszczowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego, krawężniki, chodniki, zjazdy, zieleńce, oznakowanie poziome i pionowe). Zakres Etapu II obejmuje: - przebudowę drogi gminnej nr 121211E – ul. Polna w Brzezinach o długości 150 m – pozostała część robót określonych w przedmiarze robót, będącym załącznikiem nr 9 do SIWZ w zakresie ul. Polnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2524430.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstow Budowlano Drogowe BUD-DROG Stanisława Polus
Email wykonawcy: pbdbuddrog@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Zawiła 23
Kod pocztowy: 95-040
Miejscowość: Koluszki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2146105.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2146105.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3047740.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej