Przetargi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

calendar 29-01-2020
Ogłoszenie nr 510017221-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.

 

Miasto Brzeziny: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632804-N-2019

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540272234-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Brzeziny, Krajowy numer identyfikacyjny 52419200000000, ul. ul. Sienkiewicza  16, 95-060  Brzeziny, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 742 224, e-mail rgi@brzeziny.pl, faks 468 742 793.
Adres strony internetowej (url): www.brzeziny.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE FLOTY POJAZDÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.26.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie dzieli się na dwie poniższe części: ZADANIE I zamówienia – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW: A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; D. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków w trakcie akcji w formie imiennej oraz strażaków poza akcją i młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej bezimiennej ZADANIE II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; B. Ubezpieczenie autocasco; C. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów; D. Ubezpieczenie assistance.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66515000-3

Dodatkowe kody CPV: 66519200-3, 66516400-4, 66512100-3, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3, 66514110-0

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ZADANIE II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne W przedmiotowym postępowaniu do terminu składania ofert tj. do 17.12.2019 r. do godz. 10.30 nie złożono żadnej oferty na Zadanie nr 2. Uzasadnienie prawne Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.
 

CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: ZADANIE I zamówienia – ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i NNW
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 210458.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
Email wykonawcy: centrala@compensa.pl
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162
Kod pocztowy: 02-342
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 245349.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 245349.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245349.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej