Przetargi

Pisemny nieograniczony przetarg na wynajem lokalu użytkowego

calendar 31-01-2020

Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy  o powierzchni 6,52 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.
Okres obowiązywania umowy: 3 lata.
Miesięczna stawka wywoławcza czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni netto wynosi  14,79 zł. + VAT 23%.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  300,00 zł. (słownie: trzysta złotych  00/100).
Wadium w podanej wysokości należy wpłacać  przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Andrespolu 76 8781  0006 0040 0031 2000 0810 do dnia  07 lutego 2020 r. z dopiskiem:  „PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach”.
Wadium oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi, a zalicza się je na poczet czynszu.
Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy jest utrata wadium.
Złożona w ofercie stawka czynszu za 1 m2 nie może być równa lub niższa niż stawka wywoławcza. Złożenie oferty zawierającej propozycję stawki czynszu za 1 m2 równej lub niższej niż cena wywoławcza spowoduje odrzucenie oferty.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu lokali Najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, itp.).
Najemca we własnym zakresie i na własny koszt dokona niezbędnego wyposażenia w rzeczy ruchome najmowany lokal i dostosuje go do prowadzenia swojej działalności – w tym zamontuje drzwi wejściowe.
Umowa najmu będzie obowiązywała od 17 lutego 2020 r.
Burmistrz zastrzega, iż termin rozpoczęcia obowiązywania umowy może ulec zmianie.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie brała pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę.
Komisja przetargowa nie zakwalifikuje ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
- nie odpowiadają warunkom przetargu,
- zostały złożone po wyznaczonym terminie,
- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,
- do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,
- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
Oferta powinna zawierać:
•    imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna   lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon  kontaktowy
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółek wymagana jest umowa spółki lub statut, w przypadku osób rozpoczynających działalność gospodarczą kopię wniosku o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
•    oferowaną wysokość stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni całkowitej lokalu w wymiarze miesięcznym, wyrażoną w PLN, do dwóch miejsc po przecinku - zapis liczbowy i słowny oferowanej stawki,
•    proponowany rodzaj działalności - krótki opis,
•    oświadczenie o niezaleganiu w podatkach,
•    oświadczenie o niezaleganiu w opłatach składek ZUS,
•    dowód wpłaty wadium.
•    czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty, brak czytelnego podpisu na którymkolwiek dokumencie załączonym do oferty spowoduje odrzucenie oferty.
Oferty podpisane należy składać w zamkniętej kopercie formatu A4, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia, w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 w Brzezinach w terminie do dnia  10 lutego 2020 r. do godz. 1030
                                                               z napisem na kopercie:
„PRZETARG NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, USYTUOWANEGO W BUDYNKU PRZY UL Sienkiewicza 16 w Brzezinach ”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10 lutego 2020 r. o godz. 1100 w p.  nr 128, I piętro w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16.
Oferenci mogą dokonać wizji przedmiotowego lokalu – w tym celu lokal będzie udostępniony w dniu 05 lutego 2020 r. r. od godz. 1430  do godz. 1600. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16 w pokoju nr 110 lub pod nr tel. 46/874 22 24 w. 114.
Burmistrz Miasta Brzeziny zastrzega sobie:
- możliwość unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyn.
- prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyn.
O wynikach przetargu oferenci będą zawiadomieni w formie pisemnej.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej