Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach

 

 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu nr
WND-RPLD.03.04.00-00-033/11
pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji
Strefy Inwestycyjnej w Brzezinachktóry otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu: 523.980,00 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 340.587,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR: 340.587,00 PLN

 

Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa sytuacji gospodarczej w Brzezinach poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych o pow. 10,87 ha (znajdujących się przy ul. Waryńskiego w Brzezinach - działka o nr ewid. 216) dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej. Miasto Brzeziny będzie zawierać indywidualne umowy z podmiotami gospodarczymi inwestującymi na obszarze Strefy.

 

Osiągnięcie celu głównego jest ściśle związane z celami pośrednimi projektu do których należy zaliczyć:

 • Pozyskanie nowych inwestycji tworzonych przez podmioty zewnętrzne

 • Ułatwienie podmiotom gospodarczym działającym w Brzezinach dokonywania nowych inwestycji

 • Utworzenie w Brzezinach nowych miejsc pracy w skali istotnej dla miasta

 • Ograniczenie skali problemów społecznych występujących w Brzezinach poprzez zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie średniego poziomu wynagrodzeń, zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej

 • Zmianę struktury wydatków budżetu miasta wskutek ograniczenia wydatków na pomoc społeczną i zwiększenie wydatków na cele rozwojowe

 • Podniesienie jakości życia mieszkańców Brzezin

 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta

 

W ramach projektu zostały zrealizowane m.in. następujące działania:

 

 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej

 • Przygotowanie studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych
  i klimacie inwestycyjnym.

 • Raport oceny oddziaływania na środowisko

 • Działania doradczo – promocyjne

 • Wielobranżowy projekt budowlany.

 

Korzyści z realizacji przedsięwzięcia odniosą przede wszystkim mieszkańcy Brzezin, a pośrednio również gmin okolicznych w przypadku uzbrojenia terenów inwestycyjnych i lokalizacji na nich inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Główną wymierną korzyścią społeczną realizacji projektu powinno stać się utworzenie nowych miejsc pracy. Na terenie inwestycyjnym zatrudnienie znajdzie min. 10 osób w okresie 2 lat od zakończenia projektu.

Poza w/w wymierną korzyścią związaną z powstaniem nowych miejsc pracy istnieje cały szereg korzyści społecznych trudnych do przedstawienia w jednostkach pieniężnych, jakie po zakończeniu przedsięwzięcia będą odczuwane przez mieszkańców Brzezin i okolicznych gmin.

 • Ograniczenie skali problemów społecznych występujących w Brzezinach poprzez zmniejszenie bezrobocia, zwiększenie średniego poziomu wynagrodzeń, zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej

 • Zmianę struktury wydatków budżetu miasta wskutek ograniczenia wydatków na pomoc społeczną i zwiększenie wydatków na cele rozwojowe

 • Podniesienie jakości życia mieszkańców Brzezin

 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miastaInstytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski
w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Finansów: www.lodzkie.pl

Instytucją Wdrażającą dla III osi priorytetowej RPO WŁ jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. www.cop.lodzkie.pl

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 


Brzeziny, 28.11.2014 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miasto Brzeziny informuje, że w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) dotyczącego wykonania i dostawy 1500 folderów informacyjnych w ramach projektu pn „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach” przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Kulik Sp. jawna NIP: 915-000-09-63, ul. Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Firma Kulik Sp. jawna jako jedyna złożyła ofertę w ramach przedmiotowego postepowania. Złożona oferta spełniła wymagania postawione przez Zamawiającego.


Brzeziny, 29.03.2013 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego opracowania podstrony internetowej na portalu internetowym investingpoland.eu udostępnianej publicznie do 31.12.2013 r. zawierającej informacje o projekcie pn „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach” wraz z ofertą inwestycyjną. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie Temida Janusz Weber, 80-146 Gdańsk, ul. Ojcowska 82, NIP:852-213-17-39.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Firma Temida Janusz jako jedyna złożyła ofertę w ramach przedmiotowego postepowania. Złożona oferta spełniła wymagania postawione przez Zamawiającego.


Brzeziny, 09.03.2012 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Gmina Miasto Brzeziny informuje, że w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla projektu dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach aplikującego o dofinansowanie w ramach działania III.4 RPO WŁ 2007-2013 przedmiotowe zamówienie zostało udzielone firmie PHIN Consulting Sp z o.o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, NIP: 725-193-06-80.
Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Firma PHIN Consulting Sp z o.o. złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej