Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – etap II współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne.

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego. Zadania realizowane w ramach projektu obejmują w szczególności prace budowlane polegające na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w niezbędne media (docelowa organizacja ruchu, roboty drogowe, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacje elektryczne z oświetleniem wzdłuż drogi na terenie strefy, instalacje teletechniczne) oraz promocję terenów inwestycyjnych wśród potencjalnych inwestorów.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych i zachęcenie MŚP do inwestowania na terenie miasta Brzeziny. W kontekście realizowanego projektu, głównym problemem są niskie możliwości rozwoju gospodarczego miasta Brzeziny w związku z małym zainteresowaniem inwestorów nieuzbrojonymi terenami inwestycyjnymi na obszarze miasta.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, tj.:
Wskaźniki produktu: Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 10,55ha.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 3 szt.; Stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych – 100%.

Grupą docelową, a jednocześnie użytkownikami infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu będą podmioty gospodarcze z sektora MŚP, które będą prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem projektu. Beneficjentami pośrednimi projektu będą mieszkańcy całego obszaru Brzezin oraz ościennych gmin powiatu brzezińskiego: Dmosin, Jeżów, Rogów, którzy znajdą zatrudnienie w wyniku powstałych inwestycji tworzących nowe miejsca pracy.

Całkowita wartość projektu: 10 120 161,48 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 4 846 886,18 PLN

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej