PWP Social Cooperative

Rozpoczęcie projektu " PWP Social Cooperative - wymiana najlepszych praktyk"  

1 października 2012 r. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” rozpoczęło w partnerstwie z European Social Franchising Network (ESFN), Consorzio Nazionale CGM, Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Gminą Miasto Brzeziny realizację projektu „PWP Social Cooperative - wymiana najlepszych praktyk” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „PWP Social Cooperative - wymiana najlepszych praktyk” realizowany będzie przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w okresie od 01.10.2012 r. do 31.05.2014 r.


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:


Zwiększenie liczby i podniesienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej w woj. łódzkim poprzez import, adaptację i implementację  rozwiązań partnerów ponadnarodowych w okresie od 10.2012 do 05.2014.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Powstanie i funkcjonowanie dwóch spółdzielni socjalnych założonych przez osoby fizyczne w oparciu o model franczyzy społecznej udostępniony przez partnera ponadnarodowego ESFN.


- Zwiększenie kompetencji z zakresu zarządzania oraz wiedzy dotyczącej rozwiązań wspierających podmioty ekonomii społecznej u przedstawicieli przedsiębiorstw ekonomii społecznej z województwa łódzkiego, w oparciu o wiedzę i rozwiązania udostępniane przez partnerów ponadnarodowych.


- Zwiększenie kompetencji i wiedzy przedstawicieli instytucji otoczenia podmiotów ekonomii społecznej z województwa łódzkiego w zakresie mechanizmów wspierania przedsiębiorstw społecznych stosowanych przez partnerów ponadnarodowych.


DZIAŁANIA PROJEKTU:

- Międzynarodowa Wielobranżowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych
- Spółdzielnie socjalne na bazie franczyzy społecznej – adaptacja rozwiązań szwedzkich
- Międzynarodowa Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – oparta na doświadczeniach włoskich
- Adaptacja włoskich rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorstw społecznych


PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:


- Osób bezrobotnych i niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. łódzkie, spełniających warunki określone w ustawie o spółdzielniach socjalnych jak i warunki uczestnictwa w projekcie, z wyłączeniem osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność lub były członkami spółdzielni socjalnej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz osób fizycznych, które korzystają lub skorzystały z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnych (tj. środków FP, PFRON, POKL), są zaangażowane w realizację projektu po stronie Realizatora lub wykonawców, nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne lub toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne, egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez założenie spółdzielni socjalnej (łącznie 12 osób, 7K/5M) opartej na modelu franczyzy społecznej.


- Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego zainteresowanych uczestnictwem w Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych oraz udziałem w Międzynarodowej Szkole Liderów Ekonomii Społecznej.


- Przedstawicieli Instytucji Otoczenia Podmiotów Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego  zainteresowanych udziałem w Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych oraz wizycie studyjnej dla urzędników zaangażowanych w rozwój Ekonomii Społecznej we Włoszech (Partner Consorzio CGM) oraz u Partnera Gmina Miasto Brzeziny.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie projektu: www.socialenterprises.pl

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej