Radosne Przedszkole



Projekt "RADOSNE PRZEDSZKOLE"

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Miasto Brzeziny zakończyła realizację projektu:

 

„Radosne przedszkole”

Termin realizacji projektu : 01.10.2010 r. – 31.07.2012 r.

Projekt skierowany był do dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie miasta Brzeziny.

W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:



• w okresie listopad 2010 r. – czerwiec 2012 r. dla dzieci urodzonych w 2006 r. i w 2007 r. - utworzenie 2 nowych osiemnastoosobowych oddziałów, po jednym w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 3 w Brzezinach.

• w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. dla dzieci 3-5 letnich i 6 letnich uruchomienie dodatkowych sobotnich zajęć:


z języka angielskiego taneczno-rytmiczne na basenie
z gimnastyki korekcyjnej teatralne z logopedii
z terapii pedagogicznej plastyczne  





Głównym celem projektu był wzrost poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dla dzieci i wyrównanie edukacji przedszkolnej dla 156 dzieci z terenu Gminy Miasto Brzeziny poprzez utworzenie dwóch nowych oddziałów i dodatkowych zajęć w soboty.

Udział w projekcie wzięło łącznie 202 przedszkolaków. Przeprowadzono łącznie 148,5 h zajęć z języka angielskiego, 231 h taneczno-rytmiczne , 1648 h zajęć na basenie (wszystkich uczestników razem),165 h zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 99 h zajęć teatralnych, 360 h zajęć logopedycznych, 66 h zajęć z terapii pedagogicznej , 198 h zajęć plastycznych. W wyniku realizacji projektu: - u 29 przedszkolaków(13K i 16M) skorygowano wadę wymowy, - u 56 (29K i 27M) skorygowano wadę postawy, - u 20 (10K i 10M) nastąpiło usprawnienie funkcji uczenia się, - u 77 (37K i 40M) nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu języka angielskiego, - 127 (76K i 51M) nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej edukacji taneczno-rytmicznej i plastycznej, - 30 (18K i 12M) podniosło umiejętności z zakresu wczesnej edukacji teatralnej, - 42 (25K i 17M) podniosło sprawność fizyczna poprzez zajęcia na basenie, - 39 (21K i 18M) nabyło umiejętności z zakresu obszarów edukacji wychowania przedszkolnego (rozwój zainteresowań, rozwój fizyczny, poznawczy, społeczno-emocjonalny), - u 200 (99K i 101M) nastąpił wzrost umiejętności budowania relacji w grupie rówieśniczej, - u 198 (101K i 97M) nastąpiła poprawa umiejętności komunikacyjnych z rodzicami , - u 191 (100K i91M) nastąpił wzrost poczucia przynależności społecznej i świadomości współistnienia na równych prawach osób z różnych grup społecznych.


Człowiek - najlepsza inwestycja



Projekt „RADOSNE PRZEDSZKOLE”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gmina Miasto Brzeziny realizuje projekt:

„Radosne przedszkole”

Termin realizacji projektu : 01.10.2010 r. – 31.07.2012 r.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zameldowanych na terenie miasta Brzeziny.

W projekcie przewidziane są następujące formy wsparcia:

 • w okresie listopad 2010 r. – czerwiec 2012 r. dla dzieci urodzonych w 2006 r. i w 2007 r. - utworzenie 2 nowych osiemnastoosobowych oddziałów, po jednym w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 3 w Brzezinach.
 • w okresie od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. dla dzieci 3-5 letnich i 6 letnich uruchomienie dodatkowych sobotnich zajęć:

  z języka angielskiego taneczno-rytmiczne na basenie
  z gimnastyki korekcyjnej teatralne z logopedii
  z terapii pedagogicznej plastyczne  


  Głównym celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dla dzieci i wyrównanie edukacji przedszkolnej dla 156 dzieci z terenu Gminy Miasto Brzeziny poprzez utworzenie dwóch nowych oddziałów i dodatkowych zajęć w soboty.

  Gmina Miasto Brzeziny

  realizuje w/w projekt w okresie listopad 2010 r. – czerwiec 2012 r. Obecnie w dwóch nowoutworzonych osiemnastoosobowych oddziałach, po jednym w Przedszkolu nr 1 i Przedszkolu nr 3 w Brzezinach prowadzone są zajęcia dla dzieci urodzonych w 2006 r. i w 2007 r.

  Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Przedszkolach Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach oraz w Biurze Projektu. Regulamin projektu wraz ze wzorami niezbędnych dokumentów do rekrutacji dostępny jest na stronie www.brzeziny.pl oraz na stronach Przedszkoli Nr 1 i Nr 3 w Brzezinach.


  BIURO PROJEKTU
  Urząd Miasta Brzeziny
  ul. Sienkiewicza 16
  95-060 Brzeziny
  tel. 46 874-22-24 wew. 116

   

  Realizator projektu
  Gmina Miasto Brzeziny

   

  Człowiek - najlepsza inwestycja

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej