Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego

    19.10.2017 r. Miasto Brzeziny podpisało umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. Rekultywacja terenu przy ul. Waryńskiego w Brzezinach w ramach programu priorytetowego Geologia i Górnictwo Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających
z wydobycia kopalin (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Przedsięwzięcie polegało na rekultywacji 7,1546 ha z 10,5521 ha działki nr 216/3 i 216/4 położonych w Brzezinach w rejonie ul. Waryńskiego, obejmujących teren po obszarze górniczym „Fara II”, który był objęty eksploatacją złoża piasku formierskiego oraz zwałowisko piasku po wydobyciu kruszywa oraz mas poformierskich z Odlewni „Metalexport” w Koluszkach.
Zakres projektowanych robót, związanych z rekultywacją terenu zakładał wykonanie:
–    robót przygotowawczych, obejmujących prace geodezyjne oraz niezbędną wycinkę drzew i krzewów,
–    rekultywacji podstawowej (technicznej), obejmującej wykonanie robót ziemnych, związanych z ukształtowaniem skarp i powierzchni terenu,
–    rekultywacji biologicznej, obejmującej wykonanie okrywy rekultywacyjnej
na części powierzchni działki oraz zatrawienia jej powierzchni.
Celem przedsięwzięcia było ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kruszywa oraz mas poformierskich z Odlewni „Metalexport” poprzez rekultywację 7,1546 ha działki nr 216/3 i 216/4 zdegradowanej działalnością wydobywczą.    
Całkowita wartość zadania: 3.971.344,10 PLN.  
Dofinansowanie z NFOŚiGW: 100 %.
Termin zakończenia realizacji: 31.10.2018
Zadanie zostało zakończone.

 

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej