Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny - etap 1

RPO

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu nr

WND-RPLD.06.01.00-00-051/11

pn. " Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap 1",

który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu:                                  1.628.595,73 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 1.628.595,73 PLN
Kwota dofinansowania ze środków EFRR:       1.384.306,37 PLN

 

      Cel główny projektu stanowiła poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez kompleksową rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta.

      Projekt polegał na kompleksowej rewitalizacji terenu Placu Jana Pawła II
i obejmował swym zakresem zerwanie istniejących nawierzchni historycznego Placu Jana Pawła II w Brzezinach, a następnie położenie nawierzchni nowych z kostki granitowej w trzech kolorach. projekt przewidział nowy układ posadzki placu z jej obniżeniem do poziomu jezdni okalających i wydzielenie jezdni jedynie za pomocą koloru posadzki oraz dodatkowo słupkami separującymi. Nawierzchnie jezdni asfaltowych zastąpione zostały kostką brukową granitową. Przewidziano również wydzielenie 20 miejsc parkingowych (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych). Nawierzchnia chodników wokół placu została wymieniona z zachowaniem ich obecnego obrysu. Lokalnie projekt objął obniżenie krawężników na chodnikach, umożliwiając swobodny ruch dla osób niepełnosprawnych na wózkach oraz murek klinkierowy stanowiący pewną opaskę samego placu. Oprócz tego zainstalowane zostały elementy parkowe - ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjna z planem miasta, osłony poziome wokół pni drzew. W miejsce istniejącej fontanny wybudowana została nowa. wewnątrz której umieszono wizerunek Jana Pawła II napylony na grubym szkle klejonym oraz kilka dysz z wodotryskami spienionymi imitującymi wodospad górski. Istniejący Pomnik Bohaterów Walk 1939-45 roku został poddany renowacji i uzupełniony taflami szklanymi z nadrukiem napisów juz istniejących, tak aby stworzyć efekt trójwymiarowości. W zakresie terenów zielonych dokonano wymiany gruntu pod trawniki, wykonane zostały trawniki na gruncie, zasadzone zostały krzewy płożące, żywopłot w formie kuli (2 sztuki), wykonana została wyściółka z kory pod wyznaczonymi drzewami i krzewami oraz cięcia prześwietlające, sanitarne oraz korygujące dla istniejących drzew. W ramach inwestycji przewidziano również oświetlenie parkowe i uliczne oraz lokalne oświetlenie pni drzew istniejących, fontanny itp. W celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zainstalowane zostały kamery wokół placu z systemem detekcji ruchu
i monitoringu bezobsługowego.

 

                                                                  Burmistrz Miasta Brzeziny

                                                                           Marcin Pluta

 

.

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament Finansów: www.lodzkie.pl

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 


Ogłoszenie na zakup i dostawę monet pamiatkowych
Ogłoszenie na sprzedaż i dostawę parasoli i pamięci USB

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej