Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/themes/html/rpominimal/zalaczniki/logotypy/rpo_wl/podstawowe_A4-A1/kolorowe/pl/RPO_WL_kolorowe_wyszycie_RGB.jpg

 

 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-037/12 pn Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu:                                           591 753,00 PLN

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych:      591 753,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków EFRR:                   502 990,05 PLN

 

Głównym celem projektu było wprowadzenie procesu e-kształcenia dla wyrównania dysproporcji w dostępie i wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie Miasta Brzeziny, a także poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych. Główny cel projektu stanowiło doprowadzenie do upowszechnienia wśród grupy uczniów korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, dla wyrównania dysproporcji wynikających z braku dostępu do nich.

Projekt przewidywał wdrożenie w Gimnazjum w Mieście Brzeziny usług e-kształcenia przy użyciu tabletów. W ramach projektu zakupionych zostało 390 szt. tabletów z odpowiednim oprogramowaniem edukacyjnym, projektory multimedialne, pamięć masowa oraz tablice interaktywne. W projekcie zaplanowano również wydatki na wdrożenie systemu w szkole, odpowiednie szkolenia dla nauczycieli oraz na budowę sieci Wi-Fi. Tablety i pozostały sprzęt zostały zakupione i dostarczone, sieć wi-fi zbudowana, system wdrożony, szkolenia dla nauczycieli przeprowadzone. Wszystkie zaplanowane w projekcie wydatki przyczyniły się do zoptymalizowania procesu e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach.

Data rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu – 31.12.2014 r.

Instytucją zarządzającą RPO WŁ jest Zarząd Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski
w Łodzi, Departament Polityki Regionalnej, Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departament finansów: www.lodzkie.pl, www.rpo.lodzkie.pl


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej