Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Brzeziny realizuje projekt:

Spełnione Marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi

Termin realizacji projektu : 01.01.2010 r. – 31.07.2011 r.


Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach oraz Gimnazjum w Brzezinach


 

ZAJĘCIA KOŁA
DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE

 

KOŁA
ZAINTERESOWAŃ

 

 • język polski

 • matematyka

 • nauki przyrodnicze

 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 
 • matematyczne

 • szachowe

 • humanistyczne

 • europejskie

 • przyrodnicze

 • fotograficzne

 • modelarskie

 • teatralne
 • informatyczne

 • języków obcych

 • dziennikarskie

 • ekologiczne

 • turystyczno-krajoznawcze

 • muzyczno-taneczne

 • plastyczne
 

ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE
w tym  

 

TERAPIA I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

 • unihokej

 • aerobik

 • koszykówka

 • siatkówka

 • piłka nożna

 • zajęcia rekreacyjne dla najmłodszych z klas I-III
 

Ponadto dla uczniów z rodzin o niskich dochodach
zorganizowane zostaną wyjazdy
do kina, teatru, muzeum oraz
trzydniowe wycieczki dydaktyczneGłównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z terenu Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi poprzez stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej w styczniu 2010 na poszczególne formy wsparcia przewidziane w semestrze letnim roku szkolnego 2010 w ramach projektu „Spełnione Marzenia - kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi” realizowanego przez Gminę Miasto Brzeziny od stycznia 2010 roku w trzech brzezińskich szkołach, obu szkołach podstawowych i gimnazjum, przystąpiło z początkiem lutego 775 uczniów (237 w Szkole Podstawowej Nr 1, 297 w Szkole Podstawowej Nr 2, 241 w Gimnazjum). Projekt, którego wartość wynosi blisko 1 milion 280 tysięcy złotych będzie trwał półtora roku i jest największym jak do tej pory projektem realizowanym w Brzezinach współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania podejmowane w szkołach w ramach projektu przyniosą wiele korzyści szkołom, ale przede wszystkim ich uczniom.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi, w kwietniu 2010 roku do szkół biorących udział w Projekcie, został dostarczony sprzęt interaktywny wraz z laboratoriami językowymi o wartości ponad 82 tysięcy złotych. W każdej ze szkół po dwie sale lekcyjne zostały wyposażone w w/w sprzęt. W jednej sali w każdej ze szkół utworzono laboratorium językowe wyposażone oprócz nowych mebli (biurek i krzeseł) w takie elementy jak radiomagnetofony z CD, głośniki, słuchawki z mikrofonem, moduły symulacji rozmowy telefonicznej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie funkcjami pracowni za pomocą komputera i posługiwaniem się wirtualnym magnetofonem. W trzech kolejnych salach, również po jednej w każdej ze szkół, utworzono pracownie interaktywne w związku z wyposażeniem ich w nowoczesny sprzęt interaktywny, w skład którego weszły 78 calowe tablice interaktywne, komputery przenośne (laptopy), projektory oraz systemy do przeprowadzania i sprawdzania testów wraz z oprogramowaniem potrzebnym do wykorzystania w pełni możliwości zakupionego sprzętu.

Szkoły otrzymały ponadto precyzyjnie wyselekcjonowane pomoce dydaktyczne ( m.in. atlasy, książki, słowniki, encyklopedie, plansze dydaktyczne), sprzęt sportowy i aparaty fotograficzne za łączną kwotę ponad 20 tysięcy złotych. Każda ze szkół oprócz w/w pomocy dydaktycznych otrzymała również nową kserokopiarkę renomowanej firmy o wartości ponad 3,5 tys., materiały eksploatacyjne, piśmienne oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć dla uczniów.

Pierwszym i podstawowym działaniem w ramach Projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez trzy semestry, począwszy od semestru letniego roku szkolnego 2009/2010 zajęć dodatkowych dla uczniów w postaci zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, kół zainteresowań i zajęć rekreacyjno- sportowych dla co najmniej 700 uczniów.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze mają na celu wyrównanie braków programowych. Praca z uczniami w niewielkich grupach zajęciowych umożliwi indywidualny tok pracy. Dodatkowo zajęcia będą prowadzone aktywnymi metodami nauczania, z zastosowaniem technologii informatycznych i wykorzystaniem zakupionego sprzętu interaktywnego oraz pomocy dydaktycznych. Udział uczniów w tychże zajęciach pomoże im w uzupełnieniu zaległości i pogłębieniu umiejętności oraz spowoduje poprawę uzyskiwanych przez nich wyników w nauce oraz egzaminach.

Koła zainteresowań o różnorodnej tematyce zostały uruchomione dla uczniów pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności, realizować pasje i poszerzać swoje zainteresowania. Udział w zajęciach umożliwi uczniom udoskonalenie umiejętności wykraczających poza program nauczania szkolnego dając szanse na zdobycie wysokich wyników w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych. Uczestnictwo w kołach zainteresowań zwiększa tez pewność siebie uczniów oraz ułatwia im start i uczestnictwo w różnych dziedzinach życia.

Zajęcia rekreacyjno- sportowe mają za cel kształtowanie zdolności i umiejętności uczniów w dziedzinie sportu. Uczniowie na tych zajęciach mogą realizować swoje pasje pożytkując przy tym swoją energię w korzystny i zdrowy sposób, kształtując jednocześnie w prawidłowy sposób postawę ciała i sportowy charakter.

We wszystkich trzech szkołach zostało uruchomionych łącznie aż 112 grup zajęciowych. W Szkole Podstawowej Nr 1 - 36 grup (15 dydaktyczno- wyrównawczych, 15 kół zainteresowań i 6 rekreacyjno- sportowych), w Szkole Podstawowej Nr 2 - 40 grup (18 dydaktyczno- wyrównawczych, 17 kół zainteresowań i 5 rekreacyjno- sportowych), w Gimnazjum - 36 grup (19 dydaktyczno- wyrównawczych, 13 kół zainteresowań i 4 rekreacyjno- sportowe). Ze względu na to, że uczniowie mogą uczęszczać na wiele różnych zajęć, grupa 775 uczestników zapełniła całkowicie prawie wszystkie grupy zajęciowe. Nie wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach otrzymały taką możliwość ze względu na brak miejsc w grupach. Wiele grup cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, w tym m.in.:

 • W Szkole Podstawowej Nr 1: koło plastyczne (35 osób na 20 miejsc), koło muzyczno- taneczne (25 osób na 20 miejsc), zajęcia rekreacyjno- sportowe z piłki nożnej (25 osób na 20 miejsc)
 • W Szkole Podstawowej Nr 2: koło informatyczne (40 osób na 20 miejsc), koło teatralne (27 osób na 20 miejsc), koło plastyczne (29 osób na 20 miejsc), koło muzyczno- taneczne (26 osób na 20 miejsc), koło europejskie (32 osoby na 20 miejsc), zajęcia rekreacyjno- sportowe z piłki siatkowej (30 osób na 20 miejsc), zajęcia rekreacyjno- sportowe dla uczniów klas I- III (33 osoby na 20 miejsc)
 • W Gimnazjum: koło przyrodnicze (26 osób na 20 miejsc), koło muzyczno- taneczne (34 osoby na 20 miejsc), koło dziennikarskie (29 osób na 20 miejsc), zajęcia rekreacyjno- sportowe z piłki siatkowej (43 osoby na 20 miejsc w jednej grupie i 27 osób na 20 miejsc w drugiej grupie).
W projekcie przewidziano również opiekę i wsparcie psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych, której to opieki byli do tej pory pozbawieni. Zajęcia z psychologiem mają dwojaki charakter: warsztatów psychologicznych z grupami osób lub zespołami klasowymi oraz terapii psychologicznej w formie indywidualnych spotkań. Objęcie pomocą psychologiczną poszczególnych osób bądź też klas wynika zarówno z potrzeb szkoły jak i potrzeb uczniów i ich rodziców. Na każdy semestr przewidzianych jest do realizacji po 90 godzin terapii i warsztatów psychologicznych w obu szkołach podstawowych łącznie.

W Projekcie przewidziano też organizację wycieczek i wyjazdów edukacyjnych dla uczniów. W przeciągu trzech semestrów zostanie zorganizowanych w trzech szkołach łącznie 40 wyjazdów do kin, teatrów i muzeów. W każdej z tych wycieczek weźmie udział 50 uczniów, którzy będą mogli wzbogacić swoją osobowość poprzez aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym. Do końca roku szkolnego 2009/2010 zostało zorganizowanych we wszystkich szkołach łącznie 14 takich wyjazdów. Dzieci w ramach tychże wyjazdów udały się, po uprzednim pełnym zaprowiantowaniu, autokarami na seanse filmowe w Cinema City w Manufakturze w Łodzi . Drugą formą wyjazdów mającą na celu integrację zespołów uczniowskich, ich rozwój intelektualny, pobudzenie ciekawości i świadomości poznawczej wraz z poszerzeniem horyzontów, są wycieczki trzydniowe. Dwanaście wycieczek trzydniowych odbędzie się w maju i czerwcu, po 6 w roku szkolnym 2009/2010 i roku szkolnym 2010/2011. W ramach każdej wycieczki grupa 45 uczniów wraz z 3 opiekunami odwiedzi najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Każdej grupie wycieczkowej będzie towarzyszył również przewodnik. W dniach 29-31 maja 2010 roku odbyła się pierwsza wycieczka trzydniowa, w której brali udział uczniowie Gimnazjum. W trakcie wycieczki uczestnicy odwiedzili takie miasta jak: Częstochowa, Kraków, Wieliczka, Inwałd i Oświęcim podziwiając wszystkie atrakcje i zabytki, które oferują wymienione miejscowości. Opis przygód wycieczkowiczów został bliżej opisany w BIS-ie z dnia 09.06.2010. Kolejne pięć wycieczek do Krakowa i okolic bądź też Trójmiasta odbędzie się w czerwcu br.

W maju i czerwcu 2010 roku uczniowie brzezińskich szkół biorących udział w Projekcie wzięli udział w następujących sześciu wycieczkach trzydniowych:
 • dwóch wycieczkach do Trójmiasta - uczniowie SP 1
 • dwóch wycieczkach do Krakowa - uczniowie SP 2
 • dwóch wycieczkach na trasie Częstochowa, Wieliczka, Kraków, Inwałd, Oświęcim - uczniowie Gimnazjum.

  Łącznie we wszystkich 6 wycieczkach trzydniowych wzięło udział 270 uczniów. Natomiast we wszystkich wycieczkach zrealizowanych w pierwszym semestrze trwania projektu wyjechało łącznie 597 uczniów.

  W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2010 na poszczególne formy wsparcia przewidziane w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu "Spełnione Marzenia - kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi" przystąpiło we wszystkich trzech szkołach łącznie 751 uczniów.

  W roku szkolnym 2010/2011 we wszystkich trzech szkołach zostało uruchomionych łącznie 105 grup zajęciowych. W Szkole Podstawowej Nr 1 - 34 grupy (16 dydaktyczno- wyrównawczych, 12 kół zainteresowań i 6 rekreacyjno- sportowych), w Szkole Podstawowej Nr 2 - 41 grup (20 dydaktyczno- wyrównawczych, 16 kół zainteresowań i 5 rekreacyjno- sportowych), w Gimnazjum - 30 grup (16 dydaktyczno- wyrównawczych, 10 kół zainteresowań i 4 rekreacyjno- sportowe). Podobnie jak w poprzednim semestrze i tym razem uczniowie mogli uczęszczać do wielu grup jednocześnie.

  13 maja 2011 r. w ramach koła europejskiego działającego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach zostało zaprezentowane przedstawienie pn. Dzień Czeski. Realizatorzy przedsięwzięcia (tj. p. Monika Łukasik, p Danuta Kwiatkowska oraz uczniowie SP 1) zaprosili uczniów szkoły oraz zaproszonych gości na wspaniałą podróż po Czechach. W czasie przedstawienia nie zabrakło ciekawostek o największych czeskich zabytkach tj. Zamku Hradczany, Katedry Św. Wita, Złotej Uliczce, Moście Karola z rzeźbą św. Jana Nepomucena, Skalnym Mieście i czeskich uzdrowiskach prezentowanych przez Rumcajsa i Hanke. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również takie elementy przedstawienia jak: występ Heleny Vondraczkowej w swoim największym przeboju "Malowanym dzbanku", prezentacje słynnych czeskich bajek wraz z ich niezapomnianymi bohaterami, do których należą Żwirek i Muchomorek, Krecik oraz Pat i Mat oraz przypomnienie słynnych postaci czeskiego sportu tj. skoczka Jakuby Jandy i oszczepniczki Barbary Spotakovej. Na zakończenie przedstawienia przeprowadzono zakończony remisem konkurs języka czeskiego pomiędzy dwoma grupami uczniów. Uwieńczeniem spotkania była prelekcja poświęcona historii i symbolom UE dla uczniów klas IV-VI poprowadzoną przez p. Annę Wilczek - konsultantkę Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lodzi, która była gościem Dnia Czeskiego. Na spotkanie przybyli również dwaj pracownicy administracyjni Projektu "Spełnione Marzenia" Grzegorz Kozieł i Przemysław Smolec, nauczyciele Zespołu Szkół oraz rodzice.

  W maju i czerwcu 2011 roku uczniowie brzezińskich szkół biorących udział w Projekcie wzięli udział w siedmiu wycieczkach trzydniowych:
 • wycieczkach do Sztutowa i Karpacza - uczniowie SP 1
 • dwóch wycieczkach do Trójmiasta, Malborka i Torunia oraz jednej wycieczce na Kaszuby - uczniowie SP 2
 • dwóch wycieczkach do Trójmiasta - uczniowie Gimnazjum

  Wraz z końcem lipca 2011 roku Gmina Miasto Brzeziny zakończyła realizację projektu Spełnione Marzenia - kompleksowe wsparcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Całkowita wartość projektu i kwota dofinansowania: 1.279.975,00 PLN

  W projekcie udział wzięło łącznie 1035 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz Gimnazjum w Brzezinach. Zrealizowano 7020 godzin zajęć w ponad 100 grupach zajęciowych, w tym:
 • 2808 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z 657 uczestnikami;
 • 2700 godzin zajęć w kołach zainteresowań z 628 uczestnikami;
 • 1512 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych z 335 uczestnikami;

  Poza w/w zajęciami zorganizowano 270 godzin warsztatów i terapii psychologicznych, w których uczestniczyło łącznie 208 osób. Ponadto zrealizowano 43 jednodniowe wyjazdy do kin, teatrów, muzeów i 13 trzydniowych wycieczek edukacyjnych w różne piękne zakątki naszego kraju. (Zrealizowanie dodatkowych wycieczek dla uczniów było możliwa dzięki zgodzie Urzędu Marszałkowskiego) Organizacja wycieczek umożliwiła zapoznanie się uczniów z dziedzictwem kulturowym i historycznym ojczyzny, pozytywnie wpłynęła na integrację zespołów uczniowskich oraz pobudziła uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Łącznie w obu rodzajach wyjazdów wzięło udział 739 uczniów.

  W wyniku realizacji projektu osiągnięto wymierne korzyści:
 • 65,56 % uczniów zdających egzaminy zewnętrzne poprawiło ich wyniki;
 • 75,46 % wszystkich uczestników projektu poprawiło wyniki w nauce;
 • 96 % uczniów uznało, iż w wyniku realizacji projektu nastąpiło zmniejszenie zachowań agresywnych w szkole;
 • 54 % uczniów zwiększyło umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • u 64 % uczniów wzrosła potrzeba aktywnego spędzania czasu wolnego;
 • u 61 % uczniów wzrosła motywacja do nauki;
 • u 68 % uczniów wzrosła motywacja do rozwijania własnych zainteresowań;
 • 68 % uczniów zwiększyło wiarę we własne możliwości;
 • 68% uczniów zwiększyło swoje umiejętności komunikacyjne;
 • u 65 % uczniów wzrosły aspiracje zawodowe;
 • u 92 % uczniów zmniejszyło się zagrożenie spowodowane brakiem możliwości finansowych niezbędnych do rozwoju wiedzy i umiejętności. Wszystkie cele projektu zostały osiągnięte a efekty jego realizacji przyniosą długofalowe korzyści.
   


Bliższe informacje nt projektu można uzyskać w szkołach oraz w Biurze Projektu w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 16. Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26 kwietnia 2011r. Biuro Projektu zostało przeniesione z pok. nr 9 do pok. nr 116

BIURO PROJEKTU
Urząd Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
pok. 116
tel. kom. 601 841 104
tel. 46 874-22-24 wew. 116

 

Realizator projektu
Gmina Miasto Brzeziny

 

Człowiek – najlepsza inwestycja

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej