Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

 

 

Projekt pn.

„Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego"

współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

 

Całkowita wartość Projektu dla partnerstwa          3 000 000 PLN

wartość dofinansowania:                                        2 700 000 PLN

Okres realizacji projektu:                                         01.05.2013 do 31.03.2015 

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów w tym Miasto Brzeziny reprezentujących gminy i powiaty Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+" pozwoli efektywniej wydatkować środki unijne w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Dokument określi przyszłe trendy rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wpływając na zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego jednostek biorących udział w projekcie. 

W ramach realizacji Projektu została opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Na jej opracowanie  Miasto Brzeziny otrzymało  dofinansowanie 
w wysokości 82.173,76 PLN. Środki te w większości zostały wykorzystane na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu pn Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. Pozostała część dofinansowania dla Miasta Brzeziny zostanie wykorzystana na przygotowanie części dokumentacji technicznej dla projektu Zaginione Miasto - niezapomniana perła historyczna Miasta Brzeziny.

Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Bliższe informacje nt projektu można znaleźć na stronie internetowej lidera projektu pod adresem http://www.uml.lodz.pl/miasto/strategia/strategia_rozwoju_lodzkiego_obszaru_metropolitalnego/

 

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania dokumentacji nawarstwień archeologicznych, geomorfologicznych i geotechnicznych w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”, w ramach osi priorytetowej VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

 

Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji nawarstwień archeologicznych, geomorfologicznych i geotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem  zadokumentowania głębokości występowania nawarstwień antropogenicznych (pozostałości konstrukcji drewnianych i kamiennych) i poziomów wód gruntowych na działce o nr ewidencyjnym: 2347/3 obręb geodezyjny: 8 w Brzezinach na pow. ok. 2,00 ha stanowiącej własność Miasta Brzeziny, w załączeniu wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego na działkę (załącznik nr 1) z zaznaczonym obszarem do  wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Pełna treść zapytania

Załączniki do zapytania

 

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

 

 

               W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania dokumentacji stanu środowiska przyrodniczego w związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”,  w ramach osi priorytetowej VI - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

 

 Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji stanu środowiska przyrodniczego na działce o nr ewidencyjnym: 2347/3 obręb geodezyjny: 8 w Brzezinach o pow. ok. 2,00 ha stanowiącej własność Miasta Brzeziny, w załączeniu wyrys z planu przestrzennego zagospodarowania na działkę (załącznik nr 1).

 

Pełna treść zapytania

Załączniki


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej