Utworzenie Centrum aktywności 60+ – dzienny dom seniora w Andrespolu

 

 

Projekt pn.: „Utworzenie Centrum aktywności 60+ – dzienny dom seniora w Andrespolu” (RPLD.07.03.00-10-0035/16) współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

Opis projektu:
Celem projektu: Zwiększona dostępność i jakość usług społecznych mających na celu rozwój opieki nad osobami starszymi w gminie Andrespol, skutkująca ograniczeniem wykluczenia społecznego.

W wyniku realizacji projektu powstanie dom pobytu dziennego w gminie Andrespol. Cel projektu ma doprowadzić do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, odpowiadających potrzebom odbiorców, przez co przyczyni się do ograniczenia ubóstwa, wykluczenia społecznego. Planowane przedsięwzięcie wpłynie na rozwój opieki nad osobami starszymi, często nie w pełni sprawnymi, którzy wymagają rehabilitacji oraz opieki.

Projekt obejmuje:
-  opracowanie dokumentacji projektowej w ramach prac przygotowawczych
-    przeprowadzenie prac budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych
-    zakup wyposażenia
-    przeprowadzenie zajęć aktywizujących osoby starsze oraz szkoleń dla personelu
-    prowadzenie nadzoru inwestorskiego
-    zarządzanie projektem

Dane dot. wniosku:
Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych
Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej
Nr konkursu: RPLD.07.03.00- IZ.00-10-001/16

Planowana data rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji: VI.2019 r.
Planowana data finansowego zakończenia realizacji inwestycji: VI.2019 r.

Informacje finansowe:
Wartość całkowita zadania: 2 790 399,72 zł
Kwota dofinansowania: 1 896 170,26 zł
Poziom dofinansowania: 85,00 % kosztów kwalifikowalnych

Wskaźniki do osiągnięcia:
Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne: 1 szt.
Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej: 1 szt.
Liczba wybudowanych/rozbudowanych obiektów świadczących usługi społeczne: 1 szt.
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni: 7
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 7

Projekt realizowany w partnerstwie z Miastem Brzeziny
Udział Partnera w finansowaniu inwestycji:
Wartość całkowita zadania: 3 001,20 zł
Kwota dofinansowania: 2 074,00 zł

Do zadań Miasta Brzeziny należy realizacja zadań informacyjnych i promocyjnych projektu, obejmująca opracowanie ulotek, zlecenie opublikowania ogłoszenia informującego o projekcie w prasie o zasięgu obejmującym min. obszar Powiatu Brzezińskiego oraz zamontuje tablicę informacyjną o projekcie.

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej