Wiadomości

Informacja - dodatek osłonowy

calendar 14-01-2022

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że od 14 stycznia 2022r. można  składać wnioski o wypłatę nowego świadczenia  – dodatku osłonowego.

Prowadzeniem postępowań w sprawie dodatku osłonowego zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Wnioski można składać:

- elektronicznie –  podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego na skrzynkę EPUAP.

- tradycyjnie (papierowo) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach  od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Druk wniosku:  tutaj

Druk wniosku do pobrania również w siedzibie MOPS lub w Urzędzie Miasta Brzeziny.

Świadczenia przyznane na wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Świadczenia przyznane na wnioski złożone w okresie luty- październik 2022 r. będą wypłacone jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1)  świadczenie to będzie  przysługiwało gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111z późn.zm.) nie przekraczają:

-  2100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

-  1500,00 zł  na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400,00 zł. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600,00 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850,00 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1 150,00 zł. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób;

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (w Urzędzie Miasta Brzeziny), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1 062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1 437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli  ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00 zł, dodatek nie przysługuje.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Burmistrz Miasta Brzeziny

 /-/  Ilona Skipor           WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej