Wiadomości

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

calendar 16-08-2022

Dodatek węglowy – czym jest?

Dodatek węglowy to bezzwrotne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału.

Dodatek węglowy – kto może skorzystać?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Źródło ciepła powinno być zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy – ile wynosi?

Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego.

Wniosek o dodatek węglowy – jakie informacje zawiera?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. We wniosku trzeba ż wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba zawrzeć informację o źródle ogrzewania. Co ważne, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dodatek węglowy – od kiedy można składać wnioski?

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod numerem 1692 i weszła w życie 12 sierpnia 2022r.

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy?

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później, niż 30 listopada 2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, będzie możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Dodatek węglowy – kiedy otrzymamy pieniądze?

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia

Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez komornika. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli złożyliśmy go w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co, jeśli takiego zgłoszenia nie dokonaliśmy?

Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych oraz niewypłaceniem dodatku węglowego. Jeżeli do tej pory gmina nie zweryfikowała braku takiego zgłoszenia, należy złożyć tzw. czynny żal, czyli złożyć deklarację i poinformować Urząd o sytuacji. Być może uda się uniknąć kary, a jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej