Wiadomości

Informacja

calendar 28-11-2022

Burmistrz Miasta Brzeziny informuję, że w dniu 26 października 2022 r. działając w imieniu Miasta Brzeziny, podpisała umowę o dofinansowanie, w formie dotacji, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację Zadania  pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Brzeziny w 2022 r.”

Koszt całkowity zadania to  18 143,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wyniesie do kwoty 16 328,00 zł.  i stanowi 90% wartości kosztu całkowitego zadania.

Projekt obejmuje  następujące działania:

- demontaż wraz z transportem odpadów i ich unieszkodliwieniem poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 24,160 Mg wyrobów azbestowych,

- Transport odpadów i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie bądź utylizację na składowisku 13,120 Mg wyrobów azbestowych.

Realizacja zadania do dnia 30.11.2022 r.  

 

 

Projekt dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

link do strony:  www.wfosigw.lodz.pl

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej