Wiadomości

Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

calendar 29-06-2013
Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

Szanowni mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy obowiązujące na terenie miasta Brzeziny zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne obowiązujące stawki opłat:

- dla nieruchomości zamieszkałych:

•    8,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,

•    13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty

- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku- ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

•    100,00 zł/jeden domek letniskowy – selektywna zbiórka odpadów,

•    150,00 zł/jeden domek letniskowy – nieselektywna zbiórka odpadów.

Opłatę tę mieszkańcy uiszczać będą jednorazowo z góry, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

- dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady komunalne, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

pojemność 120 litrów                    -10,00 zł ;

pojemność  240 litrów                   -20,00 zł ;

pojemność 1100 litrów                 - 80,00 zł;

pojemność 5 000 litrów                - 350,00 zł.;

pojemność 7000 litrów i więcej -500,00 zł ;

miesięczna  stawka  opłaty za pojemnik o określonej pojemności na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

pojemność 120 litrów                    -16,00 zł ;

pojemność 240 litrów                    -25,00 zł ;

pojemność 1100 litrów                 - 110,00 zł;

pojemność 5 000 litrów                - 500,00 zł.;

pojemność 7000 litrów i więcej -700,00 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty

Selektywny sposób zbierania odpadów na terenie miasta Brzeziny:

Na terenie miasta Brzeziny od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje Wspólny System Segregacji odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w mieście Brzeziny rozpoczynamy od dnia 1 stycznia 2018 r. Podstawową zmianą jest wprowadzenie czterech głównych kategorii odpadów, co wpływa na to, w jaki sposób będziemy segregować śmieci.
Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji oraz popiół do pojemnika czarnego (lub odpowiednio oznakowanego).

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

Szkło – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Popiół- pojemnik czarny/ lub oznakowany

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Uwaga na odpady niebezpieczne!
Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Miasto Brzeziny jako podmiot odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyłoniło w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku firmę- GLOBALeko Przemysław Kozłowski, 95-060 Brzeziny, ul. Składowa 3. Zadaniem firmy jest dostarczanie worków w odpowiednich kolorach na odpady komunalne oraz oznaczenie pojemników zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny (Uchwała Nr XLIII/302/2017 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2017 r. ).

Od dnia 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać również nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który dostępny jest poniżej.

Harmonogram do pobrania

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanego serwisu internetowego Ministerstwa Środowiska gdzie opublikowano dodatkowe informację i materiały do zapoznania:
http://naszesmieci.mos.gov.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane, odpady suche i odpady mokre odbierane są 2 x w tygodniu,.

Natomiast w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych każda frakcja odpadów odbierana jest  1x 2 tygodnie.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Urzedu Miasta poświęconemu ekologii: http://ekologia.brzeziny.pl.

 

Wzór deklaracji dla nieruchomości  zamieszkałej

Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej

 

wzór deklaracjiWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej