Wiadomości

Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

calendar 29-06-2013
Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny
 
 

Szanowni mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy obowiązujące na terenie miasta Brzeziny zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów

 

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2020 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXXV/258/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 3 lutego 2021 r. pod poz. 475 i zgodnie z § 3 uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2021 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł od jednego mieszkańca.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 19 lipca 2019 r., która weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U 2019 poz. 1579) nie ma możliwości zbierania odpadów w sposób nieselektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki podstawowej, a więc 87,00 zł. 

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. zakłady usługowe, produkcyjne, sklepy, urzędy, placówki oświatowe i lecznicze itp)

Stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbioru, odpowiednio:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 6,35 złotych;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 12,70 złotych;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 58,21 złotych;

4) o pojemności 5000 l - w wysokości 264,59 złotych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki podstawowej, a więc odpowiednio:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 19,05 złotych;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 38,10 złotych;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 174,63 złotych;

4) o pojemności 5000 l - w wysokości 793,77 złotych.

3. Dla nieruchomości,  na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Stawka ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,30 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi trzykrotność stawki podstawowej, a więc 507,90 zł.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXIV/180/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 25 marca 2020 r. pod poz. 1967 i zgodnie z § 3. ww. uchwały, przepisy w niej określone wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W związku z powyższym od dnia 1 maja 2020 roku na terenie miasta Brzeziny zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł.

Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia. Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez mieszkańca nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu (Deklaracja zostanie opublikowana na stronie w dniu 04.05.2020 r.) Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne i będzie zobowiązany do oddania pojemnika brązowego firmie odbierającej odpady komunalne.

 

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

 

W dniu 27 lutego 2020 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XXIV/179/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 23 marca 2020 r. pod poz. 1886 i zgodnie z § 5. ww. uchwały, przepisy w niej określone wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 r. tj. pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Od dnia 1 maja 2020 roku obowiązuje jeden druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz rekreacyjno- wypoczynkowych.

Konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny.

Ponadto deklarację powinni złożyć właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz wszyscy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania odpadów komunalnych.

Wszelakie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące zmian w przepisach obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny można uzyskać pod numerem
tel. 46 8742667.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE MIASTA BRZEZINY W 2021 ROKU.

 

Na terenie miasta Brzeziny wszystkich mieszkańców obowiązuje

segregacja odpadów komunalnych.

 

Papier – pojemnik niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik zielony- odbiór

Wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • styropian opakowaniowy,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji– pojemnik brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia,

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Pozostałości z segregacji - pojemnik czarny

Wrzucamy:

 • wszystko to co nie zostało wysortowane do pojemników wymienionych powyżej, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,
 • popiół z palenisk domowych.

 

 Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

 

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonuje,  podmiot wyłoniony w drodze przetargu:  

Konsorcjum firm: Lider: „EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 18, NIP 769-19-17-979, Regon 590765381

Partner: GLOBALeko Przemysław Kozłowski z siedzibą 95-060 Brzeziny  ul. Składowa 3, NIP 833-13-67-460, Regon 100772870.

Usługa wykonana zgodnie z umową Nr RI.289/2019 z dn. 20.12.2019 r.

W 2020 r. jako miejsce zagospodarowania odebranych  od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wskazuje się regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych właściwą dla Regionu III w WPGO- EKO-REGION sp. z o.o. Instalacja w Jukowie, 96-116 Julków.

 Na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa  jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK,  przyjmujący następujące selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny.

Do PSZOK, mieszkańcy dostarczają odpady komunalne we własnym zakresie. Zalecamy dostarczanie posegregowanych odpadów komunalnych po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 505-065-340.

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

§ 1.

1.      Regulamin określa zasady funkcjonowania gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mieście Brzeziny, zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, zwanego dalej "PSZOK".

 

§ 2.

PSZOK czynny jest:

-          Poniedziałek:                    godzina 8.00- 14.00, z tym że w poniedziałek po sobocie

                                         pracującej PSZOK będzie nieczynny.

-          Wtorek:                            godzina 11.00- 17.00

-          Środa:                               godzina 8.00- 14.00

-          Czwartek:                         godzina 8.00- 14.00

-          Piątek:                              godzina 8.00- 14.00

-          Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: godzina 8.00- 14.00,

z wyłączeniem dni świątecznych.

2.      Dopuszcza się zmianę godzin otwarcia PSZOK, przy czym informacja o zmianie godzin otwarcia winna być podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.      Korzystanie   z   usług   świadczonych   przez   PSZOK   jest   równoznaczne   z   akceptacją   niniejszego Regulaminu

 

§ 3.

1.      Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytworzone przez właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  miasta Brzeziny, w  ramach  wnoszonej  opłaty  za  gospodarowanie odpadami.

2.      Pracownik PSZOK może dokonać weryfikacji danych podanych przez dostarczającego odpady komunalne do PSZOK, w celu potwierdzenia miejsca pochodzenia odpadów (potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Brzeziny) oraz ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

3.      Do PSZOK odpady mogą być dostarczone przez:

a) właściciela nieruchomości (właściciel w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 

b) za pośrednictwem osoby, której właściciel zlecił transport,

c) zarządcę nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej.

4.      Do PSZOK można dostarczać odpady pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 tony.

5.      Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za zezwoleniem obsługi PSZOK.

6.      Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po stwierdzeniu  zgodności rodzaju dostarczonych odpadów z rodzajem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, ilości itp.

7.      Upoważniony pracownik PSZOK, wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, tj. w którym pojemniku czy kontenerze je umieścić.

8.      Upoważniony pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów nie wymienionych w Regulaminie lub dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

 

§ 4.

1.      Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady posegregowane.

2.      Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowań wielomateriałowych;

5) metale;

6) bioodpady, w tym odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów  np. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie i konary drzew  umożliwiające ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane;

7) odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych;

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

12) zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów) w ilości nie przekraczającej  8 sztuk/rok z gospodarstwa domowego.;

13) przeterminowane leki i chemikalia;

14) odpady tekstyliów i odzieży;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej  2 m3 w roku z gospodarstwa domowego np.:

a)   gruz ceglany i  betonowy,

b)   cegły,

c)   dachówki,

d)   terakota oraz gres,

e)   przewody wodociągowe i kanalizacyjne,

f)   tynki, gips, cement, karton gips,

g)   ceramika sanitarna - elementy wyposażenia łazienki i kuchni, tradycyjnie wykonywane z różnych rodzajów ceramiki pokrytej szkliwem, niebędące płytkami ceramicznymi (np. umywalki, zlewozmywaki, sedesy, kompakty WC, bidety, brodziki ceramiczne, wanny kąpielowe wykonane z ceramiki),

h) styropian budowlany oczyszczony, zapakowany w transparentne worki.,

3.      Rodzaje odpadów, które nie będą przyjmowane do PSZOK:

1)      niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2)      odpady budowlane zawierające azbest lub zmieszane z innymi odpadami;

3)      materiały izolacyjne  takie jak: wełna mineralna, papa, ondulina;

4)      szyby samochodowe;

5)      części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, gumy, uszczelki itp.);

6)      opony od samochodów ciężarowych, dostawczych i ciągników;

7)      szkło zbrojone i hartowane;

8)      odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

9)      odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość́ ustalenia składu chemicznego;

10)  odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w ust. 2 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów;

11)  odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

12)  padłe  zwierzęta.

4.      Dostarczone odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

 

§ 5.

1.      Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

2.      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

3.      Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta ( posiadać etykietki, nie powinny być uszkodzone).

 

§ 6.

1.      Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na podstawie "Oświadczenia o przekazaniu odpadów", stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.      Każdy z podmiotów wymienionych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulamin, dostarczających odpady do PSZOK, ma obowiązek wypełnić Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3.      Oświadczenie wypełnia właściciel nieruchomości (posiadacz odpadów) oraz podmiot, który w imieniu właściciela dostarcza odpady do PSZOK. Nie dotyczy to zarządcy nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej.

4.      Oświadczenie o przekazaniu odpadów, o którym mowa w ust. 1  zawiera dane przekazującego odpady, w tym: imię i nazwisko lub nazwę zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 7.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1)      podporządkowania się poleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

2)      zachowania wymogów BHP i p.poż., w tym do nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów;

3)      dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznakowania;

4)      stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.

 

 

Załącznik do Regulaminu

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 

Brzeziny, dnia .............................

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ODPADÓW Nr .............

 

1. Oświadczam, że ja ………………….…………………………, jestem mieszkańcem Brzezin i złożyłem deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tego tytułu wnoszę opłatę na rzecz Miasta Brzeziny.

   Odpady komunalne dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych     
    pochodzą z mojego gospodarstwa domowego znajdującego się w Brzezinach
    ul…………………………………………………………………….………………………..  
    Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ...............................................

 

2. Oświadczam, że ja …………………………………………… dostarczam do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne pochodzące od ……………………………………… mieszkańca Brzezin,  zamieszkałego w Brzezinach
ul.  …………………………………………………………………, na jego zlecenie. Nie ponoszę odpowiedzialności prawnej za rodzaj i ilość dostarczonych odpadów komunalnych.

Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ..................................................

 

3.Oświadczam, że odpady komunalne dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przez ………………………….………………....., pochodzą z gospodarstw domowych objętych deklaracją wspólną o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wspólnoty/Spółdzielni ………………………………………………………..

Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ...................................................

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Masa odpadu Mg

1.       

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01

 

2.       

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 02

 

3.       

Opakowania z metali

15 01 04

 

4.       

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 10*

 

5.       

Opakowania ze szkła

15 01 07

 

6.       

Zużyte opony

16 01 03

 

7.       

Papier i tektura

20 01 01

 

8.       

Szkło

20 01 02

 

9.       

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te  baterie

20 01 33*

 

10.   

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

 

11.   

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

 

12.   

Tworzywa sztuczne

20 01 39

 

13.   

Metale

20 01 40

 

14.   

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

 

15.   

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

 

16.   

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

 

17.   

Gleba i ziemia , w tym kamienie

20 02 02

 

18.   

Odzież

20 01 10

 

19.   

Tekstylia

20 01 11

 

20.   

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

 

21.   

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

 

22.   

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

ex 20 01 99

 

23.   

Inne  odpady  dostarczone do PSZOK , wymienione w § 4 ust. 2 Regulaminu

………………….

………………….

 

 

 

........................................

/podpis przekazującego odpady/

 

*Objaśnienia:

 

Pkt 1 wypełnia właściciel nieruchomości, posiadacz odpadów (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością- art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pkt 2 wypełnia osoba dostarczająca odpady do PSZOK, której posiadacz odpadów zlecił transport odpadów.

Pkt 3 wypełnia zarządca nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………………… (dane podmiotu prowadzącego PSZOK), adres: ………………………………………………..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)         pod adresem poczty elektronicznej: ……………………………………….,

2)         pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,

- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,

- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

......................................................”                                                                                                                                                                          /podpis przekazującego odpady/   

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688ze zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w miarę możliwości jednostce wywozowej lub do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, organizowanych przez Miasto Brzeziny lub we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów;

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.  

Na stronie internetowej GIOŚ pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php znajduje się Rejestr Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, gdzie można wyszukać przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru tego typu odpadów w interesującej nas lokalizacji.

 

 Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanego serwisu internetowego Ministerstwa Środowiska gdzie opublikowano dodatkowe informację i materiały do zapoznania:
http://naszesmieci.mos.gov.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane  i odpady mokre odbierane są 2 x w tygodniu, odpady suche 1 x tydzień

Natomiast w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych odpady zmieszane  i odpady mokre odbierane są   1x 2 tygodnie, odpady suche 1 x miesiąc

 

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Urzedu Miasta poświęconemu ekologii: http://ekologia.brzeziny.pl.

 

wzór deklaracjiWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej