Wiadomości

Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

calendar 29-06-2013
Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny
 
 

Szanowni mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy obowiązujące na terenie miasta Brzeziny zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów  - 2023

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 27 października 2022 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr LXVII/458/2022 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 18 listopada 2022 r. pod poz. 6529 i zgodnie z § 3 uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2023 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł od jednego mieszkańca.

 

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawka opłaty za pojemnik przeznaczony do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odbioru, wynosi odpowiednio:

1) o pojemności 120 l - w wysokości 26,80 złotych;

2) o pojemności 240 l - w wysokości 53,60 złotych;

3) o pojemności 1100 l - w wysokości 245,60 złotych;

4) o pojemności 5000 l - w wysokości 1116,60 złotych.

 

Dla nieruchomości , na której znajduje się domek letniskowy:

Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,19 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od dnia 1 maja 2020 roku na terenie miasta Brzeziny zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,50 zł.

Wszyscy właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia. Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez mieszkańca nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu. Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne i będzie zobowiązany do oddania pojemnika brązowego firmie odbierającej odpady komunalne.

Wszelakie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące przepisów obowiązujących w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny można uzyskać pod numerem
tel. 46 8742667.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE MIASTA BRZEZINY

Na terenie miasta Brzeziny wszystkich mieszkańców obowiązuje

segregacja odpadów komunalnych.

 

Papier – pojemnik niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik zielony- odbiór

Wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • styropian opakowaniowy,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji– pojemnik brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia,

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Pozostałości z segregacji - pojemnik czarny

Wrzucamy:

 • wszystko to co nie zostało wysortowane do pojemników wymienionych powyżej, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych,
 • popiół z palenisk domowych.

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonuje,  podmiot wyłoniony w drodze przetargu:  

Konsorcjum firm: Lider: „EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą 97-400 Bełchatów
ul. Bawełniana 18, NIP 769-19-17-979, Regon 590765381

Partner: GLOBALeko Przemysław Kozłowski z siedzibą 95-060 Brzeziny  ul. Składowa 3, NIP 833-13-67-460, Regon 100772870.

W 2023 r. jako miejsce zagospodarowania odebranych  od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wskazuje się regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych w WPGO- EKO-REGION sp. z o.o. Instalacja w Jukowie, 96-116 Julków.

Na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa  jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej  PSZOK,  przyjmujący następujące selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny.

Do PSZOK, mieszkańcy dostarczają odpady komunalne we własnym zakresie.

 

 

 

Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

§ 1.

1.      Regulamin określa zasady funkcjonowania gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mieście Brzeziny, zlokalizowanego w Brzezinach przy
ul. Łódzkiej 35, zwanego dalej "PSZOK".

 

§ 2.

PSZOK czynny jest:

-          Poniedziałek:                    godzina 8.00- 14.00, z tym że w poniedziałek po sobocie

                                         pracującej PSZOK będzie nieczynny.

-          Wtorek:                            godzina 11.00- 17.00

-          Środa:                               godzina 8.00- 14.00

-          Czwartek:                         godzina 8.00- 14.00

-          Piątek:                              godzina 8.00- 14.00

-          Pierwsza i ostatnia sobota miesiąca: godzina 8.00- 14.00,

z wyłączeniem dni świątecznych.

2.      Dopuszcza się zmianę godzin otwarcia PSZOK, przy czym informacja o zmianie godzin otwarcia winna być podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.      Korzystanie   z   usług   świadczonych   przez   PSZOK   jest   równoznaczne   z   akceptacją   niniejszego Regulaminu

 

§ 3.

1.      Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytworzone przez właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  miasta Brzeziny, w  ramach  wnoszonej  opłaty  za  gospodarowanie odpadami.

2.      Pracownik PSZOK może dokonać weryfikacji danych podanych przez dostarczającego odpady komunalne do PSZOK, w celu potwierdzenia miejsca pochodzenia odpadów (potwierdzenie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Brzeziny) oraz ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego wnoszenie opłaty w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

3.      Do PSZOK odpady mogą być dostarczone przez:

a) właściciela nieruchomości (właściciel w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 

b) za pośrednictwem osoby, której właściciel zlecił transport,

c) zarządcę nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej.

4.      Do PSZOK można dostarczać odpady pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 tony.

5.      Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za zezwoleniem obsługi PSZOK.

6.      Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po stwierdzeniu  zgodności rodzaju dostarczonych odpadów z rodzajem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, ilości itp.

7.      Upoważniony pracownik PSZOK, wskazuje miejsce, gdzie należy złożyć przywiezione odpady, tj. w którym pojemniku czy kontenerze je umieścić.

8.      Upoważniony pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów nie wymienionych w Regulaminie lub dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

 

§ 4.

1.      Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady posegregowane.

2.       Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) papier i tektura;

2) szkło;

3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowań wielomateriałowych;

5) metale;

6) bioodpady, w tym odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów np. trawa, liście, rozdrobnione gałęzie i konary drzew umożliwiające ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania w ilości nie przekraczającej 300 kg/rok z gospodarstwa domowego;

7) odpady niebezpieczne powstające w strumieniu odpadów komunalnych;

8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie przekraczającej 500 kg/rok z gospodarstwa domowego;

12) zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów) w ilości nie przekraczającej 4 sztuk/rok z gospodarstwa domowego;

13) przeterminowane leki i chemikalia;

14) odpady tekstyliów i odzieży;

15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej 2 m3 w roku z gospodarstwa domowego np.:

a) gruz ceglany i betonowy,

b) cegły,

c) dachówki,

d) terakota oraz gres,

e) przewody wodociągowe i kanalizacyjne,

f) tynki, gips, cement, karton gips,

g) ceramika sanitarna - elementy wyposażenia łazienki i kuchni, tradycyjnie wykonywane z różnych rodzajów ceramiki pokrytej szkliwem, niebędące płytkami ceramicznymi (np. umywalki, zlewozmywaki, sedesy, kompakty WC, bidety, brodziki ceramiczne, wanny kąpielowe wykonane z ceramiki),

h) styropian budowlany oczyszczony, zapakowany w transparentne worki.

3.      Rodzaje odpadów, które nie będą przyjmowane do PSZOK:

1)      niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2)      odpady budowlane zawierające azbest lub zmieszane z innymi odpadami;

3)      materiały izolacyjne  takie jak: wełna mineralna, papa, ondulina;

4)      szyby samochodowe;

5)      części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, gumy, uszczelki itp.);

6)      opony od samochodów ciężarowych, dostawczych i ciągników;

7)      szkło zbrojone i hartowane;

8)      odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

9)      odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość́ ustalenia składu chemicznego;

10)  odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w ust. 2 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów;

11)  odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

12)  padłe  zwierzęta.

4.      Dostarczone odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

 

§ 5.

1.      Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

2.      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

3.      Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta ( posiadać etykietki, nie powinny być uszkodzone).

 

§ 6.

1.      Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na podstawie "Oświadczenia o przekazaniu odpadów", stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.      Każdy z podmiotów wymienionych w § 3 ust. 3 niniejszego Regulamin, dostarczających odpady do PSZOK, ma obowiązek wypełnić Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3.      Oświadczenie wypełnia właściciel nieruchomości (posiadacz odpadów) oraz podmiot, który w imieniu właściciela dostarcza odpady do PSZOK. Nie dotyczy to zarządcy nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej.

4.      Oświadczenie o przekazaniu odpadów, o którym mowa w ust. 1  zawiera dane przekazującego odpady, w tym: imię i nazwisko lub nazwę zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

§ 7.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1)      podporządkowania się poleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

2)      zachowania wymogów BHP i p.poż., w tym do nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów;

3)      dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznakowania;

4)      stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.

 

 

 

 

 

Osoba dostarczająca do PSZOK odpady komunalne musi wypełnić poniższe oświadczenie.

 

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ODPADÓW Nr .............

 

1.  Oświadczam, że ja ………………….…………………………, jestem mieszkańcem Brzezin i złożyłem deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tego tytułu wnoszę opłatę na rzecz Miasta Brzeziny.

   Odpady komunalne dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych     
    pochodzą z mojego gospodarstwa domowego znajdującego się w Brzezinach
    ul…………………………………………………………………….……
    Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ...............................................

2.  Oświadczam, że ja …………………………………………… dostarczam do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne pochodzące od ……………………………………… mieszkańca Brzezin,  zamieszkałego w Brzezinach ul.  ………………………………………………, na jego zlecenie. Nie ponoszę odpowiedzialności prawnej za rodzaj i ilość dostarczonych odpadów komunalnych.

Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ..................................................

3. Oświadczam, że odpady komunalne dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przez ………………………….………………....., pochodzą z gospodarstw domowych objętych deklaracją wspólną o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wspólnoty/Spółdzielni ………………………………………………………..

Odpady zostały dostarczone pojazdem o nr rejestracyjnym nr ...................................................

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Masa odpadu Mg

1.        

Papier i tektura/Opakowania z papieru i tektury

20 01 01/15 01 01

 

2.        

Tworzywa sztuczne/Opakowania z tworzyw sztucznych

20 01 39/15 01 02

 

3.        

Metale/Opakowania z metali

20 01 40/15 01 04

 

4.        

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 10*

 

5.        

Szkło/Opakowania ze szkła

20 01 02/15 01 07

 

6.        

Zużyte opony

16 01 03

 

7.        

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te  baterie

20 01 33*

 

8.        

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 35*

 

9.        

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36

 

10.    

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 01

 

11.    

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 07

 

12.    

Odpady wielkogabarytowe

20 03 07

 

13.    

Odzież

20 01 10

 

14.    

Tekstylia

20 01 11

 

15.    

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

 

16.    

leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 32

 

17.    

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

ex 20 01 99

 

18.    

Inne  odpady  dostarczone do PSZOK, wymienione w § 4 ust. 2 Regulaminu

………………….

………………….

 

 

 

........................................

/podpis przekazującego odpady/

 

 

*Objaśnienia:

 

Pkt 1 wypełnia właściciel nieruchomości, posiadacz odpadów (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością- art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Pkt 2 wypełnia osoba dostarczająca odpady do PSZOK, której posiadacz odpadów zlecił transport odpadów.

Pkt 3 wypełnia zarządca nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………………… (dane podmiotu prowadzącego PSZOK), adres: ………………………………………………..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)            pod adresem poczty elektronicznej: ……………………………………….,

2)            pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem Danych Osobowych,

- organom uprawnionym do kontroli działań Jednostek Samorządu Terytorialnego,

- osobom i instytucjom w przypadku złożenia wniosku o dostępie do informacji publicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pozyskane dane będą przechowywane i przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa do celów archiwizacji.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO – osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

......................................................                                                                                 /podpis przekazującego odpady/”.                                                                                          

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688ze zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w miarę możliwości jednostce wywozowej lub do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, organizowanych przez Miasto Brzeziny lub we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów;

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.  

Na stronie internetowej GIOŚ pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php znajduje się Rejestr Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, gdzie można wyszukać przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru tego typu odpadów w interesującej nas lokalizacji.

 

 Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanego serwisu internetowego Ministerstwa Środowiska gdzie opublikowano dodatkowe informację i materiały do zapoznania:
http://naszesmieci.mos.gov.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane  i odpady mokre odbierane są 2 x w tygodniu, odpady suche 1 x tydzień

Natomiast w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych odpady zmieszane  i odpady mokre odbierane są   1x 2 tygodnie, odpady suche 1 x miesiąc

 

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Urzedu Miasta poświęconemu ekologii: http://ekologia.brzeziny.pl.

 

wzór deklaracji formularz B

wzór deklaracji 2022WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej