Wiadomości

Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

calendar 29-06-2013
Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny
 

Szanowni mieszkańcy,

Poniżej przedstawiamy obowiązujące na terenie miasta Brzeziny zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogram odbioru odpadów

 

 

Od dnia 1 października 2019 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
    17,70 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
  2. Ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
    35,40 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
  3. Ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady komunalne, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemnik o pojemności (l)

Stawka w zł

120

25,00

240

50,00

1100

229,17

5000

1041,67

7000

1458,33

  1. Ustalono wyższą miesięczną  stawkę  opłaty za pojemnik o     określonej pojemności na odpady     komunalne, jeżeli odpady komunalne nie  są w sposób   selektywny zbierane i odbierane od właścicieli  nieruchomości, na których  nie zamieszkują  mieszkańcy:

Pojemnik o pojemności (l)

Stawka w zł

120

50,00

240

100,00

1100

458,34

5000

2083,34

7000

2916,66

 

  1. Ustalono  ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,   wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są w sposób selektywny  zbierane i odbierane – w wysokości 112,50 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku oraz w wysokości 225,00 zł rocznie, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny  zbierane i odbierane.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zmiana stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji (art. 6 m. ust. 2a ww. ustawy).

Każdy właściciel nieruchomości zgłoszonej do systemu  otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty tj. do dnia 31 października 2019 r.

 

 Z dniem 6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Ustawa wprowadza swoistą rewolucję w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców najistotniejsza zmiana to obowiązek zbierania
w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, do niezwłocznego złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie złożenie deklaracji korygującej, może skutkować zastosowaniem wobec właściciela nieruchomości podwyższonej stawki opłaty, która może stanowić nawet 4- krotność stawki podstawowej.

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do segregacji śmieci na następujące frakcje: do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji oraz popiół do pojemnika  czarnego (lub odpowiednio oznakowanego).

Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

 

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy

Nie wrzucamy

opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

 

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapet, pieluch jednorazowych i podpasek,

zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

 

ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku,

żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych,

monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy

Nie wrzucamy

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy

Nie wrzucamy

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia.

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


Pozostałości z segregacji – pojemnik, do którego należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Do pojemnika wrzucamy popiół z palenisk domowych.

 

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), który mieści się w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35.

 

Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a te już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać recyklingowi. Składowanie odpadów jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

 

Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonuje,  podmiot wyłoniony w drodze przetargu:  

Konsorcjum firm: Lider: „EKO-REGION” Sp. z o.o. z siedzibą 97-400 Bełchatów ul. Bawełniana 18, NIP 769-19-17-979, Regon 590765381

Partner: GLOBALeko Przemysław Kozłowski z siedzibą 95-060 Brzeziny  ul. Składowa 3, NIP 833-13-67-460, Regon 100772870.

Usługa wykonana zgodnie z umową Nr RI.289/2019 z dn. 20.12.2019 r.

W 2020 r. jako miejsce zagospodarowania odebranych  od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, wskazuje się regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych właściwą dla Regionu III w WPGO- EKO-REGION sp. z o.o. Instalacja w Jukowie, 96-116 Julków.

 

 

Na terenie Miasta Brzeziny przy ul. Łódzkiej 35, działa  jeden ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK,  przyjmujący następujące selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny.

Do PSZOK, mieszkańcy dostarczają odpady komunalne we własnym zakresie.Regulamin

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

§ 1.

1.      Regulamin określa zasady funkcjonowania gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mieście Brzeziny, zlokalizowanego w Brzezinach przy ul. Łódzkiej 35, zwanego dalej "PSZOK".

2.      PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach.

§ 2.

PSZOK czynny jest:

-    od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400,

-          w soboty w godz.  900 - 1300,

z wyłączeniem dni świątecznych.

§ 3.

1.      Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny. 

2.      W przypadku, gdy odpady  dostarczane będą do PSZOK pojazdami, ich  dopuszczalna masa całkowita nie powinna przekraczać 3,5 tony.

3.      Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za zezwoleniem obsługi PSZOK.

4.      Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po stwierdzeniu  zgodności rodzaju dostarczonych odpadów z rodzajem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, ilości itp.

5.      Upoważniony pracownik PSZOK, w przypadku dostarczenia odpadów pojazdem,  nie wyjmuje odpadów z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady, tj. w którym pojemniku czy kontenerze je umieścić.

6.      Upoważniony pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów nie wymienionych w Regulaminie lub dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

§ 4.

1.      Do PSZOK mieszkańcy dostarczają odpady posegregowane.

2.      Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1)      papier i tektura;

2)      tworzywa sztuczne;

3)      opakowania;

4)      szkło;

5)      metale;

6)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  (np. pralki, kuchenki, piecyki, telewizory, komputery, monitory, lodówki, odkurzacze itp.);

7)      meble i inne odpady wielkogabarytowe  wytworzone w gospodarstwie domowym (np. regały, tapczany, stoły, krzesła, materace, wózki dziecięce, deski do prasowania itp),  choinki naturalne;

8)      odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych, nie wymagających uzyskania pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, w ilości nie przekraczającej  2 m3 w roku z gospodarstwa domowego np.:

a)      gruz ceglany i  betonowy,

b)      cegły,

c)      dachówki,

d)     terakota oraz gres,

e)      instalacje metalowe i PVC  (przewody wodociągowe i kanalizacyjne),

f)       tynki, gips, cement, karton gips,

g)      ceramika sanitarna - elementy wyposażenia łazienki i kuchni, tradycyjnie wykonywane z różnych rodzajów ceramiki pokrytej szkliwem, niebędące płytkami ceramicznymi (np. umywalki, zlewozmywaki, sedesy, kompakty WC, bidety, brodziki ceramiczne, wanny kąpielowe wykonane z ceramiki);

9)      zużyte baterie i akumulatory;

10)  zużyte opony (pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów);

11)  odpady biodegradowalne pochodzące z pielęgnacji przydomowych ogrodów  np. rozdrobnione gałęzie i konary drzew  umożliwiające ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane;

12)  przeterminowane leki i chemikalia.

3.      Rodzaje odpadów, które nie będą przyjmowane do PSZOK:

1)      zmieszane odpady komunalne;

2)      odpady budowlane zawierające azbest lub zmieszane z innymi odpadami;

3)      materiały izolacyjne  takie jak: styropian budowlany, wełna mineralna, papa;

4)      szyby samochodowe;

5)      części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, gumy, uszczelki itp.);

6)      opony od samochodów ciężarowych;

7)      szkło zbrojone i hartowane;

8)      odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

9)      odpady niebezpieczne;

10)   odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość́ ustalenia składu chemicznego;

11)  odpady odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w ust. 2 lub zanieczyszczone, w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów;

12)  odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania;

13)  padłe  zwierzęta.

4.      Dostarczone odpady powinny być w takiej formie i ilości, która umożliwi swobodne przeniesienie odpadów do urządzeń znajdujących się na terenie PSZOK bez konieczności użycia specjalistycznego sprzętu.

§ 5.

1.      Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.

2.      Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zdekompletowany.

3.      Opakowania po substancjach niebezpiecznych powinny być oryginalnymi opakowaniami producenta ( posiadać etykietki, nie powinny być uszkodzone).

 

§ 6.

1.      Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na podstawie "Oświadczenia o przekazaniu odpadów", stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2.      Oświadczenie o przekazaniu odpadów, o którym mowa w ust. 1  zawiera dane przekazującego odpady, w tym: imię i nazwisko lub nazwę zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby oraz datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

3.      Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Systemu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonym przez Zakład  Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Brzezinach, który jest administratorem danych  osobowych. Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1),  Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.

§ 7.

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1)      podporządkowania się poleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca oraz sposobu zdeponowania dostarczonych odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK;

2)      zachowania wymogów BHP i p.poż., w tym do nie używania otwartego ognia, nie palenia papierosów;

3)      dostosowania się do kierunków ruchu wynikających z oznakowania;

4)      stosowania się do ogólnych przepisów ruchu drogowego.

 

§ 8.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Brzezinach prowadzi ewidencję odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688ze zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w miarę możliwości jednostce wywozowej lub do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, organizowanych przez Miasto Brzeziny lub we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów;

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był przy zakupie nowego urządzenia.  

Na stronie internetowej GIOŚ pod linkiem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php znajduje się Rejestr Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, gdzie można wyszukać przedsiębiorcę świadczącego usługę odbioru tego typu odpadów w interesującej nas lokalizacji.

 

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanego serwisu internetowego Ministerstwa Środowiska gdzie opublikowano dodatkowe informację i materiały do zapoznania:
http://naszesmieci.mos.gov.pl
http://naszesmieci.mos.gov.pl/wspolny-system-segregacji

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane  i odpady mokre odbierane są 2 x w tygodniu, odpady suche 1 x tydzień

Natomiast w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych odpady zmieszane  i odpady mokre odbierane są   1x 2 tygodnie, odpady suche 1 x miesiąc

 

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Urzedu Miasta poświęconemu ekologii: http://ekologia.brzeziny.pl.

 

Wzór deklaracji dla nieruchomości  zamieszkałej

Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej

 

wzór deklaracjiWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej