Wiadomości

Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

calendar 29-06-2013
Ustawa śmieciowa w mieście Brzeziny

Szanowni mieszkańcy
oraz zarządcy nieruchomości położonych na terenie miasta Brzeziny
Miasto Brzeziny rozważa możliwość wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku zbierania popiołu pochodzącego z palenisk domowych w oddzielnym pojemniku.
Popiołu z palenisk domowych nie będzie można gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane, ale w osobnych pojemnikach dostarczonych przez firmę, która będzie odbierała odpady komunalne z terenu miasta Brzeziny.
W związku z powyższym w celu zebrania danych o ilości zapotrzebowania na pojemniki, zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej deklaracji i zwrócenie jej do siedziby Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.
Deklarację wypełnia osoba, która zgłosiła nieruchomość do systemu odbioru odpadów komunalnych i wytwarza popiół.
Deklaracja dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny: www.brzeziny.pl w zakładce „Ustawa śmieciowa”.
Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do dnia 25.11.2016 r.:
 osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do Urzędu Miasta Brzeziny,
ul. Sienkiewicza 16 lub
 przesłać na adres: [email protected] lub [email protected]
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 46 8742224 w. 317.

Burmistrz Miasta Brzeziny

 

wzór deklaracji
Szanowni mieszkańcy,

 

Poniżej przedstawiamy obowiązujące na terenie miasta Brzeziny zasady gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualne obowiązujące stawki opłat:

- dla nieruchomości zamieszkałych:

•    8,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,

•    13,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty

- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku- ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

•    100,00 zł/jeden domek letniskowy – selektywna zbiórka odpadów,

•    150,00 zł/jeden domek letniskowy – nieselektywna zbiórka odpadów.

Opłatę tę mieszkańcy uiszczać będą jednorazowo z góry, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

- dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

miesięczna stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady komunalne, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

pojemność 120 litrów                    -10,00 zł ;

pojemność  240 litrów                   -20,00 zł ;

pojemność 1100 litrów                 - 80,00 zł;

pojemność 5 000 litrów                - 350,00 zł.;

pojemność 7000 litrów i więcej -500,00 zł ;

miesięczna  stawka  opłaty za pojemnik o określonej pojemności na odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

pojemność 120 litrów                    -16,00 zł ;

pojemność 240 litrów                    -25,00 zł ;

pojemność 1100 litrów                 - 110,00 zł;

pojemność 5 000 litrów                - 500,00 zł.;

pojemność 7000 litrów i więcej -700,00 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty

Selektywny sposób zbierania odpadów na terenie miasta Brzeziny:

Od 1 stycznia 2016 roku odpady komunalne będziemy segregować w 3 frakcjach:

- odpady suche,

- odpady mokre - bio,

- pozostałości z sortowania.

Firma wykonująca usługę odbioru odpadów komunalnych nadal będzie zapewniać worki do segregacji poszczególnych frakcji odpadów segregowanych  na nieruchomościach zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych muszą zaopatrzyć się w worki na  odpady segregowane we własnym zakresie.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

W zabudowie wielorodzinnej odpady zmieszane, odpady suche i odpady mokre odbierane są 2 x w tygodniu,.

Natomiast w zabudowie jednorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych każda frakcja odpadów odbierana jest  1x 2 tygodnie.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie Urzedu Miasta poświęconemu ekologii: http://ekologia.brzeziny.pl.

 

Wzór deklaracji dla nieruchomości  zamieszkałej

Wzór deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałejWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej