Wiadomości

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

calendar 19-09-2017
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Brzezin – czas na energię ze Słońca! W najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowany projekt pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny ukierunkowany na pomoc mieszkańcom w uzyskaniu nowoczesnych i ekologicznych źródeł zasilania w energię elektryczną i ciepło w oparciu o dofinansowanie instalacji powstających w domach prywatnych.


W ramach projektu wykonanych zostanie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie
nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Wszelkie potrzebne informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Brzeziny, pok. 116, tel. 46 874 22 24, wew. 116, w piątki w godz. 13-15 oraz na organizowanych spotkaniach z mieszkańcami.

Aplikować mogą:
- osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Miasta Brzeziny, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie majce siedziby na terenie nieruchomości przewidzianej do montażu instalacji,  
- osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Brzeziny.
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, pokój 111 w terminie do 20.10.2017 r. do godz. 15.30 ankiety i deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz do zapoznania się z regulaminem naboru ankiet.


Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin naboru ankiet.
  2. Ankieta dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Miasta Brzeziny w ramach projektu.
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej