Wiadomości

Kolejne spotkanie dotyczące zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

calendar 05-10-2017
Kolejne spotkanie dotyczące zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

Na spotkaniu przedstawiono prezentację dotyczącą projektu oraz omówiono możliwości kredytowania inwestycji przygotowane przez bank. Poniżej przedstawiamy obydwie prezentacje (dokumenty do pobrania):

Prezentacja projektu

EkoKredyt

Przypominamy również najważniejsze informacje dotyczące osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.

W najbliższym czasie w naszym mieście będzie realizowany projekt pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny ukierunkowany na pomoc mieszkańcom w uzyskaniu nowoczesnych i ekologicznych źródeł zasilania w energię elektryczną i ciepło w oparciu o dofinansowanie instalacji powstających w domach prywatnych.


W ramach projektu wykonanych zostanie 300 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie 
nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 150 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Wszelkie potrzebne informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Miasta Brzeziny, pok. 116, tel. 46 874 22 24, wew. 116, w piątki w godz. 13-15 oraz na organizowanych spotkaniach z mieszkańcami.

Aplikować mogą:
- osoby fizyczne zameldowane i zamieszkujące na terenie Miasta Brzeziny, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców,
- osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie majce siedziby na terenie nieruchomości przewidzianej do montażu instalacji,  
- osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Brzeziny.
W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą zobowiązane do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, pokój 111 w terminie do 20.10.2017 r. do godz. 15.30 ankiety i deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz do zapoznania się z regulaminem naboru ankiet.

Dokumenty do pobrania

  1. Regulamin naboru ankiet.
  2. Ankieta dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Miasta Brzeziny w ramach projektu.
  3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej