Wiadomości

Podpisanie umowy na rekultywację terenu przy Waryńskiego

calendar 03-11-2017
Podpisanie umowy na rekultywację terenu przy Waryńskiego

Przedsięwzięcie polega na rekultywacji 7,2244 ha z 10,5521ha działki nr 216/3 i 216/4 (pozostałe 3,3277 ha zostanie zrekultywowane ze środków wnioskodawcy) położonej w Brzezinach w rejonie ul. Waryńskiego, obejmującej teren po obszarze górniczym „Fara II”, który był objęty eksploatacją złoża piasku formierskiego oraz zwałowisko piasku po wydobyciu kruszywa oraz mas poformierskich z Odlewni „Metalexport” w Koluszkach. Po zakończeniu eksploatacji złoża nie dokonano rekultywacji terenu górniczego
i zdegradowanego obszaru, sąsiadującego z odkrywką.

Zakres projektowanych robót, związanych z rekultywacją terenu zakłada wykonanie:

– robót przygotowawczych, obejmujących prace geodezyjne oraz niezbędną wycinkę drzew i krzewów,

– rekultywacji podstawowej (technicznej), obejmującej wykonanie robót ziemnych, związanych z ukształtowaniem skarp i powierzchni terenu,

– rekultywacji biologicznej, obejmującej wykonanie okrywy rekultywacyjnej na części powierzchni działki oraz zatrawienia jej powierzchni.

Technologia wykonania robót ziemnych, związanych z niwelacją terenu objętego zadaniem zakłada przemieszczenie 91.000 m3 zezwałowanych mas poformierskich i gruntu zalegającego w środkowej i północnej części działki głownie w kierunku wschodnim i południowo–wschodnim ze spadkiem około 2 do 2,5 %. Zakłada się, że na odległość do 60 m masy ziemne będą przemieszczane spycharką gąsienicową. Na dalsze odległości część mas ziemnych zostanie załadowana koparką na samochody samowyładowcze i przewieziona w rejony rozładunku, gdzie zostanie przemieszczona spycharką gąsienicową w miejscu wbudowania.

Po wykonaniu projektowanego zakresu robót ziemnych rzędne zniwelowanego terenu działki osiągną wielkości od +208,80 m n.p.m. w części północno–zachodniej do +201,30 m n.p.m. w części południowo–wschodniej.

Na części ukształtowanego terenu objętego projektem zostanie wykonana okrywa rekultywacyjna, umożliwiająca wykonanie rekultywacji biologicznej. Zakłada się wykonanie okrywy rekultywacyjnej warstwą o miąższości od 0,15 do 0,30 m z gruntu, znajdującego się w granicach przedmiotowej działki. Okrywa rekultywacyjna zostanie wykonana z użyciem spycharki gąsienicowej bez zagęszczania. Zniwelowana powierzchnia terenu działki nr 216/2 zostanie w terminach agrotechnicznych obsiana mieszankami traw, w dawce 200 do 250 kg/ha (w zależności od składu mieszanki). Na okrywie rekultywacyjnej przed zatrawieniem powierzchni zostanie wykonany mechaniczny wysiew nawozów w ilości 100 kg/ha. Na suchą i piaszczystą glebę zastosowana zostanie mieszanka specjalna odporna na suszę zawierająca w swoim składzie przynajmniej jeden z gatunków odpornych na suszę W okresie krzewienia się traw przy siewach wczesnowiosennych ruń zasilona zostanie azotem. W tym celu nastąpi wysianie saletry amonowej w ilości 100 kg/ha.

 

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kruszywa oraz mas poformierskich z Odlewni „Metalexport” poprzez rekultywację 7,2244 ha działki nr 216/3 i 216/4 zdegradowanej działalnością wydobywczą.

Termin zakończenia realizacji projektu – 31.10.2018

Całkowita wartość zadania: 4 605 767,00 PLN. 

Dofinansowanie – 100 %WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej