Wiadomości

Burmistrz Marcin Pluta walczy o obwodnicę i światła na DK72

calendar 09-05-2018
Burmistrz Marcin Pluta walczy o obwodnicę i światła na DK72

Informacje na temat planowanej obwodnicy Brzezin i możliwości modernizacji układu ulicznego w centrum miasta mieszkańcy Brzezin będę mogli uzyskać podczas zapowiadanych wcześniej przez władze miasta konsultacji. Będą one też okazją do przekazania swoich opinii na temat tych zagadnień.

W maju i czerwcu władze miasta prowadzić będą konsultacje społeczne, których celem będzie poznanie opinii mieszkańców Brzezin na temat proponowanych rozwiązań w zakresie zmniejszenia uciążliwości nadmiernego ruchu ulicznego w centrum miasta. W ramach konsultacji zaplanowano spotkania informacyjno - konsultacyjne w trzech terminach:

  • 14 maja, godz. 17.30 w Urzędzie Miasta Brzeziny – dla mieszkańców centrum miasta;
  • 15 maja, godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 1 – dla mieszkańców południowej części miasta;
  • 16 maja, godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 2 – dla mieszkańców północnej części miasta.

W trakcie spotkań, w których uczestniczyć będą również przedstawiciele Urzędu Miasta Brzeziny oraz zespół specjalistów w zakresie planowania i rozwoju lokalnego, przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat planowanej obwodnicy Brzezin oraz możliwości modernizacji układu ulicznego w centrum miasta. Burmistrz Brzezin Marcin Pluta liczy na to, że brzezinianie wezmą aktywny udział w spotkaniach i skorzystają z okazji do przekazania swoich opinii na temat prezentowanych zagadnień.

Dodatkową okazją do zebrania miarodajnej opinii mieszkańców będą badania opinii społecznej opracowane dla Urzędu Miasta Brzeziny przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego. Zebrany w ramach zaplanowanych konsultacji społecznych materiał będą uzupełniać wyniki ankiety prowadzonej przez pracowników Urzędu Miasta w dniach 17-27 maja. Będzie to profesjonalne badanie opinii społecznej, w czasie którego losowo wybrani mieszkańcy będą mieli możliwość przedstawić swoje stanowisko odpowiadając na pytania ankieterów.

Droga krajowa Nr 72, która przebiega przez centrum Brzezin, stanowi ważny czynnik rozwoju miasta. Z danych o ruchu drogowym wynika, że o ile w 2015 roku średnia liczba pojazdów przejeżdżających przez miasto spadła z ponad 18 tys. (2010 rok) do niespełna 8 tys. na dobę, to ich prognozowana liczba w 2020 roku wynosić będzie już 10 tys. a pięć lat później w 2025 roku – 12,3 tys., co w praktyce oznacza ponad 600 pojazdów osobowych i 50 pojazdów ciężarowych przejeżdżających średnio w ciągu godziny przez centrum miasta. Duże natężenie ruchu – szczególnie w obszarze gęsto zabudowanego centrum, powoduje wiele uciążliwości dla mieszkańców, a także kierowców.

Realizacja celów zapisanych w licznych dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym (m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, w Polityce Transportowej Państwa na lata 2006-2025, a także w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020) wymaga od władz miasta podjęcia działań w zakresie rozwiązania problemów wynikających z nadmiernego natężenia ruchu ulicznego.

Trwające od wielu już lat prace doprowadziły do wyznaczenia obwodnicy Brzezin w wariancie, który wydaje się realny do realizacji. W materiałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących budowy obwodnicy Brzezin wskazano na podstawowe korzyści takiego rozwiązania: poprawę warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego na odcinku Nowosolna – Brzeziny – Przecław, zwiększenie prędkości przejazdu na tym odcinku oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu z uwagi na ominięcie terenów zabudowanych i ograniczenie dostępności do projektowanej obwodnicy. W dokumentach zwraca się uwagę także na uwolnienie od uciążliwego ruchu przelotowego istniejących odcinków drogi Nr 72 przebiegających przez tereny zabudowane, zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin na tych odcinkach i aktywizację terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy – na peryferiach miasta.

Warto jednak pamiętać, że wyprowadzenie ruchu poza centrum może także negatywnie wpłynąć na rozwój gospodarczy Brzezin i osłabić pozycję miasta w regionie. W związku z tym zasadne jest poszukiwanie innych rozwiązań, wśród których alternatywę dla obwodnicy stanowić może modernizacja układu ulicznego w centrum miasta i uspokojenie ruchu.

Plany dotyczące obwodnicy były również tematem zakończonych wczoraj rozmów Burmistrza Marcina Pluty w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas spotkania mówiono także o problemach związanych z oznaczeniem Brzezin na autostradzie A1 – na węźle 21 Brzeziny, ponieważ nie ma tam oznaczenia zjazdu na Brzeziny. Jest tam tylko oznaczony zjazd na Łódź-Bałuty oraz Rawę Mazowiecką. Burmistrz zabiega w Ministerstwie Infrastruktury i łódzkim oddziale GDDKiA o to, aby takie oznaczenie się pojawiło. Od dłuższego czasu trwają też naciski ze strony władz Brzezin na GDDKiA w sprawie zainstalowania świateł na Drodze Krajowej 72 w Brzezinach. Marcin Pluta stara się o to, aby na pasach przy kościele farnym powstały światła, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych, przechodzących w tym miejscu przez ruchliwą ulicę.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej