Wiadomości

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

calendar 23-05-2018
Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 poz.1289 z późn.zm) zawiadamia, w dniu  26 kwietnia 2018 r. Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr LI/373/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego dnia 17 maja 2018 r. pod poz. 2762 i zgodnie z §8 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2018 r.

Od dnia 1 czerwca 2018 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.     Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2.     Ustalono miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności, na odpady komunalne, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane od właścicieli  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

Pojemnik o pojemności (l)

Stawka w zł

120

12,60

240

25,20

1100

115,50

5000

525,00

7000

735,00

3.     Ustalono wyższą miesięczną  stawkę  opłaty za pojemnik o     określonej pojemności na odpady    komunalne, jeżeli odpady komunalne nie  są w sposób   selektywny zbierane i odbierane od właścicieli  nieruchomości, na których  nie zamieszkują  mieszkańcy:

Pojemnik o pojemności (l)

Stawka w zł

120

25,20

240

50,40

1100

231,00

5000

1050,00

7000

1470,00

 

4.     Ustalono  ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,   wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są w sposób selektywny  zbierane i odbierane – w wysokości 113,40 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywaną jedynie przez część roku oraz w wysokości 226,80 zł rocznie, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny  zbierane i odbierane.

Zmiana stawki opłaty, jeżeli nie zmieniły się pozostałe dane podane w deklaracji nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji (art. 6 m. ust. 2a ).

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zobowiązani są uiszczać miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej