Wiadomości

Bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących

calendar 15-06-2018
Bezpłatne szkolenia dla osób niepracujących

Zapraszamy osoby młode z terenu województwa łódzkiego w wieku 21-29 lat, nieaktywne zawodowo (osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo) - Młodzież NEET, do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej" organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 1. Doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 4 godz. na osobę - zajęcia indywidualne 2 spotkania x 2 godziny
 2. Szkolenie zawodowe: prawo jazdy kat C, C+E + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 235 godz., kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 - 240 godz.
 3. 3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie - 997,40zł netto/mies.
 4. Pośrednictwo pracy - 6 godz. na osobę - zajęcia indywidualne 3 spotkania x 2 godziny

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, (uczestnicy kursu kat. C, C+E, KW),
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • Brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego lub spawacza

Zapewniamy:

 • Catering,
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie.
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Ubezpieczenie NNW

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo, os. niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Młodzież NEET - (ang. not in employment, education or training) - za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Osoby bierne zawodowo - w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) jest uznawana za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako bezrobotna.

Osoby bezrobotne - w rozumieniu definicji zawartej we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych (WLWK) to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), uznawane są za osoby bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria.

Osoby długotrwale bezrobotne - to osoby, które pozostają bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. W przypadku młodzieży poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.

Osoby z niepełnosprawnościami - to osoby niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:

 • podstawowym
 • gimnazjalnym,
 • ponadgimnazjalnym


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej