Wiadomości

Mieszkańcy Miasta Brzeziny

calendar 30-01-2019

Burmistrz Miasta Brzeziny informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia te obejmują podstawowe dane umożliwiające prowadzenie ewidencji, tj. adres nieruchomości, liczbę mieszkańców oraz dane techniczne dot. zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Miasta Brzeziny, właścicieli domów jednorodzinnych, o wypełnienie ankiety dotyczącej posiadania zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.
Ankietę można pobrać ze strony www.brzeziny.pl lub otrzymać w Urzędzie Miasta Brzeziny pok. Nr 305. Ankiety będą również roznoszone przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny razem z decyzją o podatku od nieruchomości.
Wypełnione zgłoszenie można:
1.    wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Brzeziny ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny,
2.    wysłać poczta elektroniczną na adres: sekretariat@brzeziny.pl lub agnieszka.guzek@brzeziny.pl,
3.    dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Brzeziny i złożyć w sekretariacie pok. 110 lub w pok. 305 w godzinach pracy tj. poniedziałek- piątek 8.00 - 16.00.
Zgłoszenia takiego można dokonać również telefonicznie pod nr: 46 8742224 w. 317.
Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia jest obowiązkowe.


Zgłoszenia prosimy złożyć do dnia 22 lutego 2019 roku.Zgłoszenie WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej