Wiadomości

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU TBS w Brzezinach sp. z o.o.

calendar 04-04-2019

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
A. Wymagania konieczne:
1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
2. Wykształcenie –wyższe  w szczególności preferowane jest prawnicze, zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomiczne lub budowlane.
3. Minimum dziesięcioletni staż pracy.
4. Korzystanie w pełni z praw publicznych.
5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu  w spółkach prawa handlowego.
7. Niekaralność za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe.
8. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółek z udziałem gminy, przepisów o gospodarce komunalnej, o własności lokali i o finansach publicznych.
B. Oferta (zgłoszenie) powinno zawierać:
1. List motywacyjny,
2. Życiorys (CV),
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy w tym dyplom ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenie o niezakończonych okresach zatrudnienia, potwierdzające minimum dziesięcioletni staż pracy,
4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu  w spółkach prawa handlowego,
7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym za przestępstwa skarbowe,
8. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i osiągnięcia zawodowe,
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i jego akceptacji,
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji,
11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,
12. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopia dowodu osobistego),
Dokumenty dołącza się w oryginałach lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata ich kserokopii.

C. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami.
Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej, niepodpisanej adresem nadawcy kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu TBS w Brzezinach sp. z o.o.” z dopiskiem „nie otwierać”. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 08 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00 w siedzibie (sekretariat) Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o. ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby spółki.
D. Informacje dodatkowe:
1.Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.
2.Rada Nadzorcza poinformuje kandydatów o wynikach postepowania kwalifikacyjnego po jego zakończeniu.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej