Wiadomości

NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

calendar 07-08-2019

NOWELIZACJA PRZEPISÓW

USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W dniu 19 lipca br. przyjęto  poprawki wniesione przez Senat. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta. Ustawa wprowadza swoistą rewolucję
w dotychczas obowiązujących zasadach. Z punktu widzenia naszej gminy oraz mieszkańców najistotniejsze zmiany to:

  1. Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie (100% nieruchomości będzie musiało prowadzić segregację odpadów). Jedynie przy stwierdzeniu braku właściwej segregacji naliczona będzie wyższa opłata w wysokości ustalonej przez radę gminy (w przedziale 2- 4 krotności ustalonej wysokości opłaty).
  2. Wprowadzono możliwość proporcjonalnego zwolnienia z części opłaty nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
    we własnym zakresie bioodpady (odpady kuchenne i zielone) - warunek bezwzględny to posiadanie na nieruchomości kompostownika.
  3. Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (czyli firm), do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. Wyjątkiem są punkty usługowe, handlowe itp., które są zlokalizowane w budynkach zamieszkałych. Wraz z innymi zmianami w ustawie, będzie rekomendacja dla rady gminy, aby takich nieruchomości w ogóle nie obejmować gminnym systemem odbioru odpadów. Firmy będą same podpisywać umowy z wybranym przedsiębiorcą.
  4. Wprowadzono kilkadziesiąt innych zmian w ustawie, które w mniejszym zakresie wpływają na cały system odbioru i zagospodarowania odpadów w gminie, ale również wymagają wdrożenia.  

 

W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, do niezwłocznego złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez cześć roku, nie później niż do dnia 26 sierpnia  2019 r. Druk deklaracji do pobrania na stronie www.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny pok. 305.

Nie złożenie deklaracji korygującej, może skutkować zastosowaniem wobec właściciela nieruchomości podwyższonej stawki opłaty, która może stanowić nawet 4- krotność stawki podstawowej.

 

Ponadto właściciele nieruchomości niezamieszkałych proszeni są o wypełnienie zgody na przystąpienie do gminnego systemu gospodarowania odpadami od dnia wejścia w życie przepisów znowelizowanej ustawy i dostarczenie jej nie później niż do dnia 26 sierpnia 2019r. do Urzędu Miasta Brzeziny. Nie wypełnienie zgody może spowodować brak odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Dokument do pobrania na stronie www.brzeziny.pl oraz w Urzędzie Miasta Brzeziny pok. 305.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Brzeziny

 

 

 

Zgoda - wzórWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej