Wiadomości

Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3 Maja

calendar 17-09-2019

Miasto Brzeziny realizuje zadanie gminne pn. Przebudowa ciągu dróg w ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3 Maja w Brzezinach, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Kwota dofinansowania: 1.578.543,00 zł, co stanowi 75 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę ul. Bohaterów Warszawy i ul. Konstytucji 3-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego.
Ul. Konstytucji 3 go Maja: Na odcinku od ul. Modrzewskiego do ul. Bohaterów Warszawy zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m a za skrzyżowaniem dowiązano się do stanu istniejącego. Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano chodnik lewostronny o szerokości od 2,0m do 3,6m a prawostronny o szerokości od 1,6m do 4,5m. Ponadto zaprojektowano zatoki parkingowe równoległe do jezdni o wymiarach 2,5m / 6,0m i prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,5m/5,0m oraz 3,6m/5,0m (dla osób niepełnosprawnych).
Ul. Bohaterów Warszawy: Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Głowackiego zaprojektowano jezdnię o szerokości 7,0m, natomiast na dojeździe do skrzyżowania z drogą krajową nr 72 w ul. Sienkiewicza 9,2m (z uwagi na dodatkowy pas do lewoskrętu) wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości od 1,5m do 5,2m i miejscowym zwężeniem do szerokości 1,25m. Ponadto zaprojektowano zatoki parkingowe równoległe do jezdni o wymiarach 2,5m/6,0m i prostopadłe do jezdni o wymiarach 2,5m/5,0m oraz 3,6m/5,0m (dla osób niepełnosprawnych). Oprócz tego zaprojektowano zatokę autobusową o szerokości 3,00m i długości 20,00m ze skosem wjazdowym 1:8 i skosem wyjazdowym 1:4, załamania krawędzi wyprofilowano promieniami R=30,00m. Spadki poprzeczne na zatoce wynoszą 2% w kierunku jezdni. Projektowana zatoka autobusowa zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi 15/30 wyniesionymi o 12cm w stosunku do nawierzchni zatoki autobusowej. W ramach przedmiotowego zadania należy wyciąć drzewa oraz krzewy kolidujące z planowaną inwestycją wraz z wykarczowaniem ich pni.                                 
 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej