Wiadomości

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny

calendar 11-10-2019

Zawiadomienie

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Brzeziny

 

Burmistrz Miasta Brzeziny, stosownie do art. 6 m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 poz.1454 z późn.zm) zawiadamia, że w dniu  29 sierpnia 2019 roku Rada Miasta Brzeziny podjęła uchwałę Nr XVII/113/2019  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 13 września  2019 r. pod poz. 5028, przeszła pozytywnie ocenę organu nadzorczego- RIO i zgodnie z § 8 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2019 r. 

W związku z powyższym od dnia 1 października 2019 roku na terenie miasta Brzeziny obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.      Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
17,70 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

2.      Ustalono wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
35,40 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

 

Pełna treść zawiadomieniaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej