Wiadomości

Projekt „Matematyka na szóstkę” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach

calendar 06-03-2020

W grudniu 2019 r. do mFundacji wpłynęło ponad 80 wniosków z całej Polski o dotację na realizację nowatorskich działań matematycznych. Spośród wszystkich pomysłów zarząd mFundacji wybrał  17 najlepszych projektów edukacyjnych w skali ogólnopolskiej, wśród których jest właśnie projekt opracowany przez nauczycielki matematyki – Panią Annę Grochal – Środę i Panią Wioletę Szubert – Siekierkę ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach. Ma on formę kółka matematycznego realizowanego na podstawie programu, który powstał w oparciu o podstawy programowe wraz z rozszerzeniem „Matematyka wokół nas”.  Skierowany jest do uczniów wykazujących zainteresowania matematyczne oraz wyróżniających się kreatywnością i logicznym myśleniem. Celem projektu jest  w szczególności:
• rozwijanie umiejętności i zainteresowań matematycznych poprzez realizację treści wykraczających poza program nauczania realizowany na lekcjach,
• dostrzeganie związków między matematyką a otaczającym nas światem - umiejętność wykorzystania nauki w codziennym życiu,
• przeprowadzanie złożonego rozumowania matematycznego w celu osiągnięcia satysfakcji z podjętego wysiłku intelektualnego,
• sprawne i precyzyjne posługiwanie się symbolami matematycznymi,
• kształtowanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia.
Projekt zakłada realizację 40 godzin zajęć pozalekcyjnych dla uczniów kl. IV i VIII.
W czerwcu uczestnicy kółka matematycznego oraz pozostali uczniowie szkoły przystąpią do „Szkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym zostaną wyłonione 3 osoby z najlepszym wynikiem w dwóch kategoriach wiekowych. Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach jest organizacja „Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego”, w którym biorą udział przedstawiciele szkół miasta Koluszki oraz powiatu brzezińskiego. Projekt obejmie organizację tego konkursu, nagrody dla najlepszych uczestników  (po 3 osoby z grona IV i VIII klas)  sfinansuje Fundacja mBank.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej