Wiadomości

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU, ZAŁATWISZ SPRAWY URZĘDOWE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

calendar 12-03-2020

Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Brzeziny można wyszukać na stronie internetowej https://epuap.gov.pl za pomocą następujących sposobów:

    Wybierając kolejno:
        Alfabetyczna lista spraw
        Inne klasyfikacje
        woj. łódzkie
        Powiat brzeziński
    Wykorzystując funkcję „Szukaj w portalu ePUAP” wpisując w pole wyszukiwania frazę „Miasto Brzeziny”

Spośród udostępnionych formularzy można wybrać konkretny formularz elektroniczny lub też pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miasta Brzeziny na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

 

Formularze w formacie pdf

 wniosek o wydanie dowodu

wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego

wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

wniosek o sfinansowanie sterylizacji

wniosek o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 wniosek o dotację usunięcia zawierających azbest

 wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury

wniosek o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

wniosek o zawarcie umowy dzierżawy pasa drogowego drogi wewnętrznej w celu prowadzenia w nim robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 wniosek o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 oświadczenie, że garaż nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

zgłoszenie zamiaru usuniecia drzew

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej