Wiadomości

Zarządzenie Burmistrza Miasta

calendar 16-03-2020

Zarządzenie Nr  54 /2020

Burmistrza Miasta Brzeziny

z dnia 16 marca 2020r.

 

w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Brzeziny

 

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra z dnia 13 marca 2020r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. W okresie od 16 marca 2020r. do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Brzeziny zwany dalej „Urzędem”, podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu zadań przez Urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

2. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu.

 

§ 2. 1.Ograniczenie , o którym mowa w § 1 nie ma zastosowania do bieżącej rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonu.

2. Zadania określone w ust. 1 są realizowane przez pracowników Urząd Stanu Cywilnego w godzinach 900 - 1300 .

 

§ 3. Z zastrzeżeniem § 2, pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczone na stronie podmiotowej BIP Urzędu.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Brzeziny.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pełna treść zarządzenia

 WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej