Wiadomości

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nowy obowiązek właścicieli nieruchomości rusza od 1 lipca

calendar 24-06-2021

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) utworzono CEEB będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Za jego powstanie odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.
Deklaracje będzie można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Brzeziny. Czas jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
•    14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw w przypadku nowych źródeł,
•    12 miesięcy licząc od dnia 1 lipca br. w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw już istniejącego.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27h ust. 1 ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest zagrożone karą grzywny.
Wzory deklaracji, które należy złożyć dla budynków i lokali mieszkalnych oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych znajdują się w zakładce „do pobrania” na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Na powyższej stronie internetowej znajdują się również szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania CEEB oraz składania deklaracji do systemu, m.in. informatory dla Właścicieli i Zarządców, ulotki informacyjne.WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej