Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa gmina

13 kwietnia 2022 roku Burmistrz Miasta Brzeziny Ilona Skipor podpisała umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. Wsparcie rozwoju cyfrowego Miasta Brzeziny oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w ramach Programu Cyfrowa gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu jest poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia przez Miasto Brzeziny i jednostki podległe elektronicznych usług publicznych oraz zapewnienie uczniom szkół podstawowych z terenu miasta możliwie nowoczesnej i cyfrowej edukacji w szczególności w systemie nauki zdalnej i hybrydowej.

W ramach projektu przewidziano zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, programów antywirusowych, urządzeń optymalizujących wydajność serwerów i innego sprzętu IT oraz sprzętu informatycznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych na odległość. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, jak również przeprowadzenie warsztatu dla pracowników samorządowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, co przyczyni się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w gminie poprzez wzmocnienie kompetencyjnego potencjału do zapobiegania i reagowania na cyberincydenty.

Kwota dofinansowania wynosi 370.950,00 zł.

Poziom dofinansowanie wynosi 100 % kosztów kwalifikowalnych.

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej