Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

 

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18 pn. Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WŁ na lata 2014-2020.

W zakres projektu wchodzi:

1. Odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego
w Brzezinach

2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego
w Brzezinach

3. Zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach

4. Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej na zabytkowym terenie „Osady Krakówek”

Ponadto, projekt obejmuje:

1.         Prace przygotowawcze. Wykonana została niezbędna dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności inwestycji.

2.         Zarządzanie projektem - nadzór inwestorski, obsługa projektu
przez pracowników własnych wnioskodawcy oraz działania  informacyjno – promocyjne.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

 

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

•          Objęcie wsparciem 4 zabytków nieruchomych (wartość bazowa 0). Pomiar
na podstawie protokołów odbioru prac budowlanych.

•          Objęcie wsparciem 1 instytucji kultury (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie protokołów odbioru prac budowlanych.

•          Wzrost o 5000 osób oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie dokumentacji Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

 

Do wskaźników postępu rzeczowego projektu należą:

1. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 4 szt.

2. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.

3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 5000 odwiedzin/rok

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.

5. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 8184 osoby/rok.

 

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 - 2019.

 

Całkowita wartość projektu: 2.641.100,58 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 1.833.829,10 zł

Wkład własny: 807.271,48 zł.

 

__________________________________________________________________

27 maja 2019 r. Miasto Brzeziny zawarło umowę nr RI.148/2019, zgodnie z którą wykonawca Zakład Remontowo - Budowlany Amer-Bud Jabłońscy Sp. j. z Konstantynowa Łódzkiego rozpoczął następujące prace:
1. Odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach
2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach
3. Zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach.
Termin zakończenia w/w robót zaplanowano na 30 listopada 2019 r.

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej