Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny

 

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18 pn. Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WŁ na lata 2014-2020.

W zakres projektu wchodzi:

1. Odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego
w Brzezinach

2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego
w Brzezinach

3. Zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach

4. Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej na zabytkowym terenie „Osady Krakówek”

Ponadto, projekt obejmuje:

1.         Prace przygotowawcze. Wykonana została niezbędna dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności inwestycji.

2.         Zarządzanie projektem - nadzór inwestorski, obsługa projektu
przez pracowników własnych wnioskodawcy oraz działania  informacyjno – promocyjne.

 

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

 

Realizacja ww. celu możliwa będzie poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

•          Objęcie wsparciem 4 zabytków nieruchomych (wartość bazowa 0). Pomiar
na podstawie protokołów odbioru prac budowlanych.

•          Objęcie wsparciem 1 instytucji kultury (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie protokołów odbioru prac budowlanych.

•          Wzrost o 5000 osób oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (wartość bazowa 0). Pomiar na podstawie dokumentacji Muzeum Regionalnego w Brzezinach.

 

Do wskaźników postępu rzeczowego projektu należą:

1. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 4 szt.

2. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt.

3. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 5000 odwiedzin/rok

4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4 szt.

5. Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 8184 osoby/rok.

 

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 - 2019.

 

Całkowita wartość projektu: 2.641.100,58 zł,

Dofinansowanie z EFRR: 1.833.829,10 zł

Wkład własny: 807.271,48 zł.

 

__________________________________________________________________

27 maja 2019 r. Miasto Brzeziny zawarło umowę nr RI.148/2019, zgodnie z którą wykonawca Zakład Remontowo - Budowlany Amer-Bud Jabłońscy Sp. j. z Konstantynowa Łódzkiego rozpoczął następujące prace:
1. Odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach
2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach
3. Zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach.
Termin zakończenia w/w robót zaplanowano na 30 listopada 2019 r.

__________________________________________________________________

 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/18 pn. Zaginione Miasto - stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020.

W zakres projektu wchodziło:

1. Odrestaurowanie zabytkowego budynku głównego Muzeum Regionalnego w Brzezinach

2. Odrestaurowanie zabytkowego budynku oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach

3.    Zagospodarowanie zabytkowego terenu wokół budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach

4. Budowa kulturowej ścieżki dydaktycznej na zabytkowym terenie „Osady Krakówek”

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost gospodarczy Miasta Brzeziny poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych Miasta Brzeziny.

 

Całkowita wartość projektu: 2 898 173,50 zł

Dofinansowanie z EFRR: 1 829 038,78 zł

Wkład własny: 1 069 134,72 zł


 

 


 

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej