Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 14, 95-060 Brzeziny
tel. 46 874 27 52
e-mail: zuk@zuk-brzeziny.pl
www.zuk-brzeziny.pl

 


 

Z dniem 1 lipca 1997 roku w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Brzezinach na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/58/96 został utworzony:
•  Zakład budżetowy p.n. "Zarząd Budynków Komunalnych",
•  Jednoosobowa  spółka gminy z  ograniczoną odpowiedzialnością p.n. Zakład Usług Komunalnych.
Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 21 kwietnia 1997r. i została wpisana do Rejestru Handlowego w dziale „B" w.1049 pod nr H 138/97. Ze względu na zmianę przepisów z dniem 4.02.2004 r. Spółka została wpisana w Sądzie Rejonowym w Łodzi do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS0000185398.
 Obszar działalności spółki:
- dostawa wody dla miasta Brzeziny oraz sprzedaż wody dla gmin Brzeziny, Dmosin, Rogów.
- oczyszczanie ścieków z obszaru miasta Brzeziny objętego siecią kanalizacyjną,
- przyjmowanie ścieków do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków dowożonymi beczkami asenizacyjnymi z terenu powiatu brzezińskiego.
 Przedsiębiorstwo prowadzi statutową działalność, której celem jest:
- wydobywanie wody za pomocą 5 studni głębinowych na ujęciu wody,
- uzdatnianie wody wydobytej na ujęciu wody w procesie odżelaziania wody poprzez napowietrzanie,
- dostarczanie wody do odbiorców,
- zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- mechaniczne i biologiczne oczyszczanie ścieków oraz utylizacja osadów
- eksploatacja, konserwacja i remonty obiektów i urządzeń infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- prowadzenie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej w obszarze działalności Spółki
- świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla klienta.
 
ZUK Sp. z o.o. obecnie realizuje inwestycję pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2007-2013.


Projekt obejmuje następujące zadania:

  • rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
  • zakup urządzenia ssąco-płuczącego
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki  114mb
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Okrzei 1200 mb

 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej